19 Ma­yıs Konuşma Metni, Özlü Sözler, Şiirler

19 Mayıs

İlköğretim okulları ve liseler için 19 Mayıs konuşma metni, özlü sözler ve şiirler. Ulusal mücadelemizin ilk adımı kutlu olsun.

19 Ma­yıs, yü­ce bir ül­kü­nün baş­la­tıl­dı­ğı, ba­şa­rıl­dı­ğı ve he­de­fe va­rıl­dı­ğı kut­lu bir gü­nün yıl­dö­nü­mü­dür. Ata­türk, bu gü­nü Türk genç­li­ği­ne, kut­la­ma­sı, ya­şat­ma­sı ve ge­liş­ti­ril­me­si için ema­net ve ar­ma­ğan etmiştir. 19 Ma­yıs, Ata­türk’ün Sam­sun’a ayak bas­tı­ğı ta­rih­tir. O gün, Mus­ta­fa Ke­mal Sam­sun’da gü­neş gi­bi doğ­muş, Ana­do­lu’da par­la­mış­tır…

I. Dün­ya Sa­va­şı’nın bit­me­sin­den son­ra, gü­zel yur­du­mu­zu düş­man iş­ga­lin­den kur­tar­mak için mil­let­çe gi­riş­ti­ği­miz Kur­tu­luş Sa­va­şı’mı­zın ilk gü­nü­dür. 19 Ma­yıs gü­nü, yur­du­mu­zun için­de bu­lun­du­ğu çok ağır şart­la­r ıdik­kat­le ta­kip ve kon­trol eden Mus­ta­fa Ke­mal, yur­du ve Türk­lü­ğü kur­ta­ra­cak bu sa­va­şı baş­lamıştır.

Ata­türk, ama­cı­n ıger­çek­leş­tir­mek için 16 Ma­yıs 1919’da Ban­dır­ma Va­pu­ru ile İs­tan­bul’dan ay­rıl­dı. Ya­nın­da gü­ven­di­ği 19 ki­şi ile 19 Ma­yıs 1919’da Sam­sun’a ayak bas­tı.

Her­ke­sin bil­di­ği o çok yo­ğun ça­lış­ma­lar, kon­gre­ler, ge­nel­ge­ler, si­lah­l ıça­tış­ma­lar ve Sa­kar­ya Mey­dan Sa­va­şı’ndan son­ra öz­le­nen Bü­yük Za­fer’e ula­şıl­dı. İş­te, bü­tün bu in­san üs­tü gay­ret­ler ve öz­ve­ri­ler so­nu­cun­da, üç yıl için­de ca­nı­mız va­ta­nı­mız düş­man­lar­dan arın­dı.

19 Ma­yıs, böy­le­si­ne yü­ce bir ama­cın ba­şa­rıl­dı­ğı ve ni­ha­ye­te va­rıl­dı­ğı kut­lu bir gü­nün yıl­dö­nü­mü­dür. Ata­türk bu gü­nü, Türk genç­li­ği­ne kut­la­ma­s ıve ge­liş­tir­me­si için ema­net et­miş­tir. Her yıl 19 Ma­yıs’ta Sam­sun’dan bir bay­rak genç­li­ğin eliy­le il­den ile ko­şu­la­rak, Baş­kent’e ge­ti­ri­lir ve Cum­hur­baş­ka­nı’na genç­ler ta­ra­fın­dan tes­lim edi­lir.

19 Ma­yıs, yal­nız­ca Kur­tu­luş Sa­va­şı’nın baş­lan­gı­cı de­ğil, ay­nı za­man­da mil­li uya­nış ve he­ye­ca­nın baş­lan­gı­cı­dır. Bu he­ye­can ol­ma­say­dı hiç­bir alan­da ba­şa­rı­lı ola­maz­dık.

Ata­türk, Türk genç­li­ğin­den cum­hu­ri­ye­tin ko­run­ma­sı­nı, son­su­za ka­dar ya­şa­tıl­ma­sı­nı is­te­miş­tir. Genç­le­rin bu­nu ba­şa­ra­bil­me­le­ri için, sport­men ve ça­lış­kan ol­ma­la­rı ge­re­kir. Onun “Sağ­lam ka­fa, sağ­lam vü­cut­ta bu­lu­nur”, “Be­de­nen ve ru­hen sağ­lık­l ıbir genç­lik; bir mil­le­tin kuv­vet kay­na­ğı, can da­ma­rı ve en önem­li gü­cü­dür.” söz­le­ri di­na­mik ve sport­men bir top­lum öz­le­mi­ni di­le ge­ti­rir.

19 Ma­yıs 1919 gü­nü baş­la­yan kur­tu­luş ha­re­ke­ti­nin yıl­dö­nü­mü­nü her yıl bü­yük bir coş­ku için­de kut­lu­yo­ruz. Bü­yük kur­ta­rı­cı Ata­türk’ü say­gı ve sev­gi ile yü­rek­ten bir da­ha rah­met­le anı­yo­ruz.

19 Mayıs Öz­lü Söz­ler

* Ey Türk Genç­li­ği! Bi­rin­ci va­zi­fen Türk is­tik­lâl ve Cum­hu­ri­ye­ti­ni ile­le­bet mu­ha­fa­za ve mü­da­fa­a et­mek­tir.

* Ey yük­se­len ye­ni ne­sil! İs­tik­bal si­zin­dir. Cum­hu­ri­ye­ti biz kur­duk; onu ya­şa­ta­cak ve ida­re ede­cek siz­ler­si­niz.

* Genç­li­ğin­de genç ola­bi­le­ne ne mut­lu.

* Genç­lik, sa­hip olun­ma­ya de­ğer tek şey­dir.

* Genç­lik in­sa­nın ba­şı­na ha­yat­ta bir ke­re ge­lir.

* Genç­lik, hiç­bir top­lu­mu acı­da koy­maz.

19 Mayıs Şiiri

19 MA­YIS 1919

Bin do­kuz yüz on do­kuz 19 Ma­yıs gü­nü,

Kan ağ­la­yan bir ulus bul­du Ata­türk’ünü.

Kur­tu­luş Sa­va­şı’mız iş­te bu­gün baş­la­dı.

Çın­la­dı ku­lak­lar­da Mus­ta­fa Ke­mal adı.

Bu ad bi­ze baş ol­du bu ad ka­nat, kol

Göz­ya­şı, kan dö­ke­rek öz­gür­lü­ğe aç­tık yol.

Kar’ın ıke­fen yap­tık yur­dun, ha­in düş­ma­na,

İnö­nü, Ko­ca­te­pe, Sa­kar­ya ta­nık bu­na.

Ara­dan el­li beş yıl geç­ti hız­la ba­kın,

Türk’ün gü­cüy­le ar­tık bü­tün uzak­lar ya­kın

Bu el­li beş yıl­da çok ya­pıt­lar ya­ra­tan Türk,

Ta­rih­le­re bir ba­kın yer­yü­zün­de en bü­yük.

O gün do­ğan ço­cuk­lar tam el­li se­kiz ya­şın­da,

Tü­mü de bu yurt için­de tür­lü iş­ler ba­şın­da.

Ki­mi ol­gun öğ­ret­men, ki­mi ol­gun ge­ne­ral,

Ay yıl­dız ül­ke­sin­de her­kes Mus­ta­fa Ke­mal.

Cey­hun Atuf KAN­SU

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir