Bilişsel Öğrenme Basamakları

bilişsel öğrenme basamakları, Bloom

Bloom’un bilişsel öğrenme basamakları – sınıflandırması. Bilginin anımsanması, kavrama, uygulama, çözümleme (analiz), bireşim (sentez), değerlendirme.

Bilişsel öğrenmeyi açıklamak üzere Bloom’un geliştirdiği altılı sınıflama şöyledir:

1) Bilginin Anımsanması

Anımsama, bilişsel öğrenme sınıflamasının ilk sırasını oluşturuyor. Bilgi, okulda öğretilen her konu alanına (derslere) ilişkin sözel ve ezberlenmiş bilgileri, o alana ilişkin kavramları, olguları, sınıflamaları, yönelimleri, bilgilerin doğruluğuna karar vermede kullanılan ölçütleri, genellemeleri, ilke ve kuramları içeriyor. Bunlar, daha üst düzey öğrenmeler olan bilişsel beceriler için ön koşullardır. Bilgi edinmiş olmak, amaç olmaktan çok, bilişsel süreçte kullanılan araca sahip olmak demektir.

2) Kavrama

Kavrama, öğrencinin, öğrendiği bilgileri özümseyip sindirdiğini, bilgiler arası ilişkileri görerek, o bilgileri yeni bir düzen içinde açıklayarak, bunlardan çıkarsamalar, genellemeler, özetlemeler ve yordamalar yapabilmesi demektir. Bu, yalnızca bilgiden sonraki düzeyde bir öğrenmedir. Bu işlemler, bilişsel becerilerin en alt düzeyini oluşturuyor.

3) Uygulama

Bu evre, öğrencilerin benzer yeni sorunları çözebildikleri, özümseyip kavradıkları bilgileri yeni durumlarda kullanabildiklerini gösterdikleri bilişsel öğrenme evresidir.

4) Çözümleme (Analiz)

Bu düzeyindeki öğrenmede belirsiz sayıltılar tanınıyor. Bu aşamada olgular; sayıltı, denence, kanı ve değer yargılarından; sonuçlar, nedenler ve olgulardan ayırt ediliyor. Neden-sonuç, öncelik-sonralık ilişkileri görülüyor. Nedensellik ilişkilerinde önemli-önemsiz ayrıntılar ayrımsanıyor ve karmaşık bir yapı oluşturan örüntü ayrıştırılıyor

5) Bireşim (Sentez)

Bu düzeydeki öğrenme, belli bir sorunu çözmek için çözümleme düzeyindeki bilişsel işlemler başarıldıktan sonra, değişik kaynaklardan uygun öğeler toplanıp anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde bir araya getirilerek gerçekleştiriliyor. Denenceler kurma; belli bir sorunu çözen yeni bir model ya da yeni bir sistem geliştirme, bireşim düzeyinde yaratıcı öğrenmedir.

6) Değerlendirme

Bu ise belli bir amaçla bireşimi yapılan bilişsel beceri ve davranışların (bilgi bütününün) değerlilik, doğruluk ve tutarlılığını iç ve dış ölçütlerle ortaya koymaktır. Değerlendirme ile en üst düzey bilişsel süreç gerçekleştiriliyor.

Bilgi düzeyinin üzerindeki öğrenmeler, yalın ilişkilerden karmaşık ilişkilere doğru giden buluşa (keşfe, kavramaya) dayalı süreçlerdir. Kavrama düzeyindeki öğrenmelerle basit ilişkiler; uygulama ve çözümleme düzeyindekilerle ise, daha karmaşık ilişkiler kavranılıyor. Kavrama, yaratıcı etkinliklerin temelinde kimi zaman yalın, kimi de karmaşık bir kavram olarak yer alıyor. Yaratıcılık, daha karmaşık bir bilişsel süreçtir. Bir tasarımın ya da bir araştırmanın düzenlenip gerçekleştirilmesi, bir sanatsal ürünün ortaya konulması, birer yaratıcı etkinliktir. Yaratıcı etkinlik sonunda somut, yeni, özgün ürüne ulaşılıyor. Bu ürünün parçaları arasında ahenkli ve bütünleyici karmaşık bir ilişki vardır. Bu tür bir ürünün ortaya konuluşunun her aşamasında yaratıcı güç etkindir. Ortaya konulan her somut ürün, daha sonra yaratılacak olan yeni ürünler için uygun yaşantıları oluşturuyor. Yaratıcı etkinlikler ve ortaya konulan ürünler, bireye kendi gücünü kullanma heves ve cesareti, kendine inanma ve dayanma gücü, yeteneklerini kullanma olanağı veriyor. Bu özellikleriyle yaratıcılık, ruh sağlığını koruyucu bir etkinlik özelliği taşıyor. Okulda ruh sağlığının korunmasında etkili olan tam öğrenme ile bilişsel alan kuramı (öğrenme-öğretme kuramı), farklılıkları bulunan iki yaklaşım olsalar da ikisi de öğrenci odaklı (bireysel) öğretim için gerekli noktalara ağırlık veriyorlar. Bu iki yaklaşım, söz konusu özellikleriyle birbirinin tamamlayıcısıdır.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir