Çevre Koruma Haftası

çevre koruma haftası

İçe­ri­sin­de ya­şa­dı­ğı­mız, ha­va­sı­nı so­lu­du­ğu­muz, su­yu­nu iç­ti­ği­miz tür­lü ola­nak­la­rın­dan ya­rar­lan­dı­ğı­mız do­ğal or­ta­ma çev­re de­nir. Dün­ya­mız­da­ki tüm can­lı­lar bu do­ğal çev­re­de do­ğar­lar, ya­şar­lar ve ölür­ler. Et­raf­ta­ki can­sız var­lık­lar­sa ya­şa­mın sü­rek­li­li­ği için­de yer­le­ri­ni alır­lar. Ya­şa­dı­ğı­mız bu do­ğal çev­re­de bü­tün var­lık­la­rın bir­bir­le­riy­le ara­sın­da bo­zul­ma­yan bir den­ge var­dır. Bu den­ge­ler­den bi­ri­nin bo­zul­ma­sı dün­ya­mız­da te­la­fi­si im­kan­sız bo­zul­ma­la­ra yol aça­bi­lir. Bu ne­den­le do­ğal den­ge­nin bo­zul­ma­ma­sı için ken­di­mi­ze dü­şen gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­tir­me­li­yiz. Ya­şa­dı­ğı­mız çev­re­ye kar­şı du­yar­l ıol­ma­l ıve onun ne ka­dar de­ğer­li ol­du­ğu­nu ak­lı­mız­dan çı­kar­ma­ma­lı­yız.

Va­rol­du­ğu gün­den bu ya­na do­ğa­nın kon­tro­lü­nü ken­di yö­ne­ti­mi al­tı­na al­mak is­te­yen in­sa­noğ­lu, ken­di çı­ka­rı için do­ğa­da­ki den­ge­yi boz­ma­yı ba­şar­mış, ken­di­si­ne ha­yat su­nan do­ğa­yı bü­yük bir bil­gi­siz­lik­le ve bi­linç­siz­lik­le yok et­me­ye baş­la­mış­tır.

İn­san­lar çok sü­re do­ğa ile iç içe uyum için­de ya­şa­dı­lar. Çev­re­le­ri­ni kir­let­me­di­ler. İk­lim, bit­ki­ler, hay­van­lar ve in­san­lar ara­sın­da ku­rul­muş olan den­ge, sa­na­yi uy­gar­lı­ğı­nın baş­la­dı­ğı dö­ne­me ka­dar ba­rış için­de sür­dü. Tüm can­lı­lar sağ­lık­lı ola­rak ne­sil­le­ri­ni ko­ru­du­lar.

19. yüz­yıl­da baş­la­yan ve son­ra­sın­da hız­la ge­li­şen sa­na­yi, be­ra­be­rin­de çev­re kir­li­li­ği­ni de ge­tir­di. Çev­re kir­li­li­ği; ka­tı, sı­v ıve gaz atık­lar­la ha­va, su ve top­ra­ğın do­ğal ya­pı­sı­nın bo­zul­ma­sı de­mek­tir. Ay­rı­ca bun­la­rın ya­n ısı­ra bü­yük şe­hir­ler­de ya­şa­nan gü­rül­tü kir­li­li­ği­ni de kat­mak ge­re­kir.

Bir­leş­miş Mil­let­ler Teş­ki­la­tı’nın öne­ri­si ile 5 Ha­zi­ran gü­nü Dün­ya Çev­re Haftası’nın başlangıcı ola­rak ka­bul edil­di. Gü­nün ama­cı; çev­re kir­li­li­ği­nin ya­rat­tı­ğı so­run­la­ra dik­kat çek­mek, çö­züm yol­la­rı bul­mak ve bun­la­rın uy­gu­lan­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak­tır. Ha­zi­ran ayı­nın ikin­ci pa­zar­te­si gü­nü baş­la­yan haf­ta­nın çev­re ko­ru­ma haf­ta­s ıola­rak ka­bul edil­me­si ve de­ğer­len­di­ril­me­si, so­ru­nun ne ka­dar cid­di ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir.

Çevre Koruma Haftası Etkinlikleri

Çe­şit­li se­mi­ner ve top­lan­tı­lar­da, çev­re kir­li­li­ği­nin ne­den­le­ri, yol aç­tı­ğı so­run­lar ve çö­züm yol­la­rı üze­rin­de ko­nu­şu­lur. Okul­lar­da, ga­ze­te ve der­gi­ler­de, rad­yo ve te­le­viz­yon­lar­da çev­re kir­li­li­ği an­la­tı­lır. Yur­dun çe­şit­li yer­le­rin­de te­miz­lik kam­pan­ya­la­rı baş­la­tı­lır.

Te­miz ve sağ­lık­lı bir çev­re­de ya­şa­mak bü­tün can­lı­la­rın hak­kı­dır. Öy­ley­se çev­re­nin ko­run­ma­sı­na ça­lış­mak, dü­şü­nen her in­sa­nın gö­re­vi ol­ma­lı­dır.

Biz­ler çev­re­mi­zi bu ha­le ge­tir­dik­ten son­ra ne­ler yap­ma­lı­yız? On­la­ra bir göz ata­lım. Bun­lar bi­raz bil­gi, bi­raz du­yar­lı­lık­la çö­zü­me ne­den ola­cak ba­sit ted­bir­ler­dir.

Çevreyle İlgili Özlü Söz­ler

Çi­çek­ler ağaç­la­rın gö­zü, kuş­lar di­li­dir.

Do­ğa, hiç­bir şe­yi bo­şu­na yap­maz.

Do­ğa, Tan­rı’nın yaz­dı­ğı bir ki­tap­tır.

Çi­çek­le­rin ol­ma­dı­ğı yer­de in­san­lar ya­şa­ya­maz.

İn­san­la­rı mut­lu­lu­ğa gö­tü­ren yol­lar­dan bi­ri­si de do­ğa sev­gi­sin­den ge­çer.

He­pi­mi­zin bir an­ne­si var­dı: Top­rak

Or­ma­nı sev, ye­şi­li ko­ru.

Ağaç sev­giy­le bü­yür.

Ço­rak­lı­ğa kı­za­ca­ğı­na bir fi­dan dik.

Sev­gi ek­ti­ği­miz yer­de, se­vinç bü­yür.

Dün­ya çi­çek­ler­le gü­ler.

İn­sa­nı da­ha az de­ğil, do­ğa­yı da­ha çok se­ve­lim.

As­lan ya­ta­ğın­dan bel­li olur.

Kir­le­ti­yor­san, şi­ka­yet et­me­ye hak­kın ola­maz.

Do­ğa ölü­yor­sa, sı­ra se­yir­ci­le­re de ge­le­cek­tir.

Ço­cuk­la­ra bı­ra­ka­bi­le­ce­ği­miz en bü­yük ser­vet, ter­te­miz bir dün­ya­dır.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir