Çocuk İstismarı

Çok karmaşık ve tehlikeli bir sorunlar yumağı; çocuk istismarı. Çocuk sömürüsü, çocuğun ihmal edilmesinden bedensel, duygusal ve cinsel sömürüsüne dek birçok yönü olan bir konudur. Böyle olmakla birlikte, birçok durumda, çocuğun uğradığı tecavüz ile eşanlamlı olarak kullanılıyor.

Çocuk İstismarının Nedenleri ve İstismarı Artıran Durumlar

1. Sömürenin Kendi Çocukluğu

Çocuk sömürücülerinin çoğunun, çocukluğunda sömürülen kişiler oldukları görülüyor.

2. İstismarcıların Alkol, Uyuşturucu Madde Kullanımına Bulaşmış Olmaları

Çocuk sömürüsüne girişenlerin en az yarısının alkol, uyuşturucu gibi madde kullanımına bulaşmış oldukları görülüyor.

3. Aile ile İlgili Stres

Çekirdek ailenin ve taşıdığı yapısal destek sistemlerinin dağılması sonucu, üvey anneli ve üvey babalı yaşamak zorunda kalma ile çocuk sömürüsü arasında bir bağ kuruluyor.

4. Dinsel, Ahlaksal Çocuk Disiplini Konusundaki İnançlar

Bunlar, özellikle bedensel sömürü (ceza) konusuyla ilişkili olabiliyor.Özellikle günümüz Türkiyesinde çocuklara karşı -toplu- cinsel istismar alanlarının dini/cemaatlere bağlı yurtlar, vakıflar, dernekler ve hatta ibadethaneler olduğunu söyleyebiliriz. Bu alanların denetimden bir nebze uzak olması bu kabul edilemez durumu da tetikliyor.

5. Çocuğun Kendisi

Engelli, süreğen hastalığı olan çocuklar, bu konuda yüksek risk grubuna giriyorlar. Çocuğun beslenme zorlukları, tuvalet eğitimine tepki vermemesi, çocuğun sürekli ağlaması, boyun eğmeme davranışlarına karşı anne babanın dayanma gücü gösterememesi, çocuğu sömürülmeye iten etkenler arasında yer alıyor.

Çocuk İstismarının Çeşitleri

1. Çocuğu İhmal Etme

En çok rastlanan ve öldürücü olan çocuk sömürüsü türü budur. Çocuğun barınma, güvenlik, beslenme ve gözetim gereksinimlerinin karşılanmaması, çocuğun bedensel, eğitsel ve duygusal olarak savsaklanmasına yol açıyor. Bedensel ihmal, tıpsal bakımı reddetmek ya da geciktirmek, evi terk etmiş olmak, evden atılmış olmak ya da evden kaçan çocuğun eve dönmesine izin vermemek ve yetersiz gözetim ve benzeri davranışları kapsıyor. Eğitsel ihmal, çocuğu okul çağında zorunlu eğitimden alıkoyma, çocuğun sürekli okuldan kaçmasına göz yumma ve özel eğitim gereksinimini karşılamama davranışlarını içeriyor. Duygusal ihmal, çocuğun sevgi ve sevecenlik gereksinimlerine karşı çokça ilgisiz kalma, gerekli ruhsal özeni göstermeme, çocuğun gözü önünde gerçekleşen eş sömürüsü ve çocuğun alkol ya da uyuşturucu kullanmasını görmezden gelme gibi davranışlardan oluşuyor.

2. Bedensel/Fiziksel İstismar

Karşılaşma sıklığı açısından ikinci sırayı alan çocuk sömürüsü türü budur. Bu sömürü, acımasızca ve kötü amaçla çocuğa dayak atma; onu ısırma, yakma, sarsma gibi çocukta bedensel yıkıma yol açan eylemler olarak uygulanıyor. Kimi zaman, anne baba ya da bakıcı, bile bile zarar verme isteği ile bedensel sömürüye başvurmamış olsa bile çocuk, sonuçta şiddet görmüş, bedensel ve ruhsal yönden örselenmiş oluyor.

3. Duygusal Sömürü

Bu da sık rastlanan çocuk sömürü türüdür. Duygusal sömürü, anne babaların ya da bakıcıların, çocuğu örneğin, karanlık tuvalete hapsetmeleri, aç bırakmaları gibi tuhaf, aşırı cezalandırıcı; “Artık seni sevmiyorum; başkalarının annesi (babası) olacağım.” gibi sözlü ruhsal korku salıcı tutum ve davranışlarıyla gerçekleştiriliyor. Bu tutun ve davranışlar çocukta ağır duygusal, zihinsel ve davranışsal rahatsızlıklara yol açabiliyor.

4. Çocuğa Karşı Cinsel İstismar

Çocukta derin ruhsal sarsıntılara yol açan ve etkisi sonraki yıllarda da duyumsanan; niteliği nedeniyle çoğu kez gizlendiği için, gözlemlenenden daha yaygın olduğu düşünülen bir sömürü türü de cinsel sömürüdür. Çocuklar, cinsel organları okşanarak, kendileriyle cinsel ilişkiye girilerek; kendilerine tecavüz edilerek, erkekler arasında cinsel ilişki gerçekleştirilerek, göstermecilik yoluyla, fahişeliğe yöneltilerek ya da pornografi aracı yapılarak sömürülüyor. Çocuklara yönelik cinsel sömürünün tanısı, tedavisi ve önlenmesi, çok karmaşık ve zor bir konudur. Tanısı, özel uzmanların, pediyatristlerin, psikoloji uzmanlarının, toplumsal görevlilerin, işbirliğini gerektiriyor. Çocukların ve anne babaların, olası çocuk sömürülerini önlemek ve erkenden fark etmek için eğitilmeleri gerekiyor. Bu konuda gerekli bütün önlemleri almak ve çocuk sömürüsünü köklü biçimde önlemek görevi devlete düşüyor.

Pedofili: (pedophilia) Daha çok, ileri yaştaki yetişkinler arasında çocuklara karşı duyulan cinsel ilgi.

 

Çocuk İstismarı Afişi