KPSS Eğitim Tarihi Testi

KPSS Genel Kültür bölümünde eğitim tarihiyle ilgili her sene en az 1 soru gelmektedir. Özellikle Osmanlı’da 19.-20. yy eğitim kurumları, eğitim alanındaki ıslahatlar ile Selçuklu ve Osmanlı medreseleri, Cumhuriyet döneminde Tevhid-i Tedrisat bu soruların ana konusunu oluşturuyor. Aşağıdaki 25 soru bilgiyi ölçme ve öğretme amacıyla özgün olarak hazırlandı. Hakları beybut.com’a aittir. Başarılar dilerim.

KPSS EĞİTİM TARİHİ

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da sıbyan mekteplerindeki öğretim görevlisi veya öğrencilere verilen adlardan biri değildir?

A) Şakird
B) Puser
C) Suhte
D) Muallim
E) Küttab

2. Medreseler, günümüzdeki orta ve yüksek öğretim kurumlarıyla denk düşen eğitim kurumlarıdır. Medreselerde öğretmenlik yapanlara müderris, müderris yardımcılarına ise muid adı verilmekteydi. Medrese eğitiminde başarılı, kıdemli ve icazet alma seviyesindeki öğrencilere hücre denilen odalar verilirdi.

Aşağıdakilerden hangisi medreselerde hücre sahibi öğrencilere verilen isimdir?

A) Tılmiz
B) Softa
C) Danışmend
D) Kalfa
E) Talebe

3. Osmanlı medreselerinde ağırlıklı olarak Kur’an, hadis, tefsir, fıkıh gibi dini dersler okutulur; matematik, geometri, astronomi, tıp, hukuk dersleri de verilirdi.

Hangi şıkta medreselerde okutulan miras hukuku ve astronomi dersinin özgün adı doğru biçimde verilmiştir?

A) Faraiz – İlm-i Heyet
B) Nahv – Akaid
C) Ulus-ü Fıkıh – Hikmet
D) Sarf – Kelam
E) Fıkıh – Belagat

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı medreseleriyle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Gün içinde sabah ve ikindi namazı sonrası iki bölüm halinde dersler işlenirdi.
B) 16. yüzyıla kadar konumu en yüksek medrese Ayasaofya Medresesi’ydi. 16. yüzyılda ise en yüksek konumlu medrese Süleymaniye olmuştur.
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 1. maddesiyle kapatılmıştır.
D) 1914 yılında Darü’l Hilafet-i Aliyye ismiyle birleştirilmiştir.
E) Nizamiye medreselerinde hem dini hem pozitif bilimler dersleri verilmiştir.

5. Alaeddin Keykubad zamanında Isparta’nın Atabey ilçesinde inşa edilen medrese aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ertokuş Medresesi
B) Sırçalı Medrese
C) Taş Medrese
D) Avgunu Medresesi
E) İnce Minareli Medrese

6.

 • Anadolu Selçukluları döneminde 2. İzzeddin Keykavus devrinde Konya’da yapılmıştır.
 • 1955 yılında “Çini Eserler Müzesi” adıyla müze haline getirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen medrese hangisidir?

A) Sırçalı Medrese
B) Karatay Medresesi
C) İnce Minareli Medrese
D) Kasımiye Medresesi
E) Taş Medrese

7. Artuklu dönemi mimarisiyle inşa edilen medrese, Akkoyunlular döneminde tamamlanabilmiştir. Mardin’de bulunan bu medrese, günümüzde “El Cezire Sanat Müzesi” adıyla ziyaretçilere açılmıştır.

Sözü edilen medrese aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avgunu Medresesi
B) Cihangir Medresesi
C) Caca Bey Medresesi
D) Kasımiye Medresesi
E) Gök Medrese

8. Aşağıdakilerden hangisinde medreselerde öğretilen pozitif bilim derslerine örnek olabilecek iki ders verilmiştir?

A) İlm-i Heyet, Tıp
B) Akaid, Tıp
C) İlm-i Hesap, Akaid
D) İlm-i Hesap, Faraiz
E) Belagat, Adab-ı Bahis

9.

 • Erzurum’un simgesi haline gelmiş, Anadolu Selçukluları dönemine ait medresedir.
 • Hatuniye Medresesi olarak da adlandırılır.

Bu medrese aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnce Minareli Medrese
B) Çifte Minareli Medrese
C) Kasımiye Medresesi
D) Gök Medrese
E) Kırmızı Medrese

10. Semerkand’da (Özbekistan), 17. yüzyılda inşa edilmiş medresedir. Altın Kaplamalı medrese olarak da bilinir.

Söz edilen medrese hangisidir?

A) Uluğ Bey
B) Şir-Dor
C) Kubbetü’l İslam
D) Tilla-Kari
E) Darü’l Beka

11. Aşağıdakilerden hangisi Sahn-ı Seman Medresesi’yle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) 2. Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
B) Nakli bilimler yanında akli bilim dersleri de verilen medresede Ali Kuşçu’nun eğitim sistemindeki etkisi de görülür.
C) İstanbul’da bulunan ilk Türk yükseköğretim kurumudur.
D) Sekiz bölümden oluşan medrese Kanuni Sultan Süleyman döneminde din dersleri verilen bir medrese haline dönüştürülmüştür.
E) İlk dönemlerinde dini derslerin yanında Latince dersleri de verilmiştir.

12. 1481 yılında 2. Bayezid tarafından yaptırılan bu eğitim kurumu enderuna üst düzey eğitimciler yetiştirdiği için Galata Sarayı Ocağı adıyla da anılır. 18. ve 19. yüzyıllarda acemi oğlanların eğitimi üstlenen  kurum tıbbiye ve kışla olarak da kullanılmıştır. Günümüzdeki ismi Galatasaray Lisesi’dir.

Yukarıdak bahsedilen eğitim kurumu hangisidir?

A) Mekteb-i Sultani
B) Darülfünun
C) Sanayi-i Nefise
D) Müderris-i Hümayun
E) Müderris-i Enderun

13. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda kurulmuş askeri eğitim kurumlarından biridir?

A) Tayyare Mektebi
B) Eşkinci Ocağı
C) Mühendishane-i Berr-i Hümayun
D) Mühendishane-i Bahr-i Hümayun
E)  Humbaracı Ocağı

14. 1331’de Orhan Bey döneminde yapılan Osmanlı’nın ilk medresesi hangi ilimizde bulunmaktadır?

A) Söğüt
B) İznik
C) Bursa
D) Konya
E) İstanbul

15. 1857 yılında Paris’te, Fransa’ya gönderilen askeri öğrencilerin Fransızca öğrenmelerini sağlamak amacıyla açılan okuldur.

Bahsedilen okulun adı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Mekteb-i Osmani
B) Lisan Mektebi
C) Mülkiye Mektebi
D) Osmanlı-Frank Mektebi
E) Fransızca Maarif Mektebi

16. Abdülmecid döneminde sivil siyasi yöneticiler yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan okul Cumhuriyet döneminde Ankara iline taşınmıştır.

Bahsedilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Darülmaarif
B) Tayyare Mektebi
C) Darülmuallimat
D) Mekteb-i Aşiret-i Hümayun
E) Mekteb-i Mülkiye

17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da yaygın eğitim kurumları arasında sayılamaz?

A) Sahaf
B) Medrese
C) Lonca
D) Tekke
E) Kıraathane

18. Bu mekanlar, namaz zamanının belirlendiği, senelik takvim ve ramazan imsakiyesi hazırlanan; bu konularda müezzinlere ve halka bilgi verilen, basit anlamda astronomi çalışmalarının yapıldığı yerlerdir. İlk kez 1470’te Fatih Cami’nde inşa edilmiştir.

Bu çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisinin bu alanda ilklerden olduğu söylenebilir?

A) Ali Kuşçu
B) Takiyüddin
C) Akşemseddin
D) Katip Çelebi
E) Molla Gürani

19. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” romanının yalnızca ismi düşünüldüğünde aşağıdaki kurumların hangisiyle direk ilişki kurulabilir?

A) Lonca
B) Dersiye
C) Muvakkithane
D) Darülvakit
E) Darülkurra

20. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Türkiye tarihini ilk tıp fakültesidir. Daha sonra adı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi olmuştur. İlk mezunlarının Viyana’daki tıpta yeterlilik sınavını geçmesi üzerine Avrupa’daki tıp fakültelerine denk sayılmaya başlanmıştır.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane hangi padişah döneminde kurulmuştur?

A) 3. Selim
B) Abdülhamid
C) 2. Mahmut
D) Abdülmecid
E) 4. Mustafa

21. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanında görülen gelişmelerden biri değildir?

A) Aşiret çocuklarının Osmanlı’ya sadakatini sağlamak ve Osmanlı kültürüyle yetişmelerini sağlamak için Mekteb-i Aşiret-i Hümayun okulu açıldı.
B) Selatin-i İzam Mektebi adıyla mahalle mekteplerinin üstünde ve onlardan daha farklı eğitim veren yeni okullar açıldı.
C) İlköğretimle ilgili eğitim işlerini düzenlemek için Mekâtib-i Rüşdiye Nezâreti kuruldu.
D) Memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Maarif-i Adliye isimli rüşdiye seviyesinde bir okul açıldı.
E) Darülfünun’da okutulacak kitapları hazırlamak üzere Encümen-i Daniş adlı bir kurum kuruldu.

22. Tanzimat döneminde eğitim alanındaki en köklü adım 1869’daki Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile atılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu nizamnamenin özelliklerinden veya maddelerinden biri değildir?

A) Fransız eğitim sisteminden yararlanılarak hazırlanmıştır.
B) Sıbyan mekteplerinin yeniden düzenlenmesine kaynaklık etmiştir.
C) Yüksek okul ve rüşdiye arasında yeni bir kademe olarak idadi açıldı.
D) Kız öğretmen okulu Darülmuallimat’ın açılmasını vaat etmiştir.
E) Medrese eğitiminde pozitif bilimlerin ağırlığının artırılması istenmiştir.

23. Aşağıdakilerden hangisi Gülhane Hatt-ı Şerif-i’nde söz edilen konulardan biri değildir?

A) Vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması
B) Adaletli vergilendirme sisteminin kurulması
C) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
D) Erkeklerin dört yıl zorunlu askerlik yapması
E) Özel mülkiyetin güvenceye alınması

24.

 • Masraflarının karşılanması için Abdülmecid’in annesi Bezmialem Valide Sultan tarafından bir vakıf kurulmuştur. Bu nedenle Valide Mektebi olarak da anılır.
 • Osmanlı’da planı mektep olarak çizilen ilk büyük yapıdır.
 • Osmanlı’nın ilk sivil lisesidir.
 • Darülfünun için yeterli eğitime sahip öğrenciler yetiştirme amacıyla kurulmuştur.

Yukarıda bahsedilen okul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Darülkurra
B) Darülmaarif
C) Darüleytam
D) Darülmuallimin
E) Darülbedayi

25. Aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi en son kurulmuştur?

A) Darülfünun
B) Darülhadis
C) Darüşşafaka
D) Darülelhan
E) Darülaceze

 

CEVAP ANAHTARI:

 1. E
 2. C
 3. A
 4. C
 5. A
 6. B
 7. D
 8. A
 9. B
 10. D
 11. E
 12. A
 13. B
 14. B
 15. A
 16. E
 17. B
 18. A
 19. C
 20. C
 21. A
 22. E
 23. C
 24. B
 25. D

Türk Eğitim Tarihi konumuzu incelemenizi tavsiye ederim.