Osmanlı’da ve Türkiye’de İsyanlar, Darbeler, Muhtıralar

Osmanlı’da ve Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen isyanlar, darbeler, darbe girişimleri ve muhtıralar, 14. yüzyıldan günümüze dek, aşağıdaki 30 özgün sorunun konusunu oluşturuyor.

Yaşadığımız süreci de göz önünde bulundurursak KPSS Genel Kültür bölümünde tarih ve güncel soruları arasında bu konularla ilgili iki soruyla karşılaşmamız şaşırtıcı olmayacak. Soruları, daima yaptığım gibi, kaynakça bölümündeki güvenilir kaynaklardan hazırladım. Bilgiyi ölçme amaçlı bu soruları, her şıkkıyla birlikte, irdelediğinizde KPSS ve benzeri sınavlarda çıkacak soruları kolayca doğru yanıtlayabileceğinizi düşünüyorum.

Testin tüm hakları Beybut.com’a aittir. Başarılar dilerim.

Osmanlı’da ve Türkiye’de İsyanlar, Darbeler, Darbe Girişimleri ve Muhtıralar Testi

 1. Yeniçeri ocağı kaldırılarak yerine Nizam-ı Cedit ordusu kurulmuştur.
  Aşağıdaki isyanlardan hangisi hem Nizam-ı Cedit’e karşı hem de taht değişikliğine neden olan isyandır?
  A) 2. Edirne Olayı
  B) Selimiye Camii Olayı
  C) Kabakçı Mustafa İsyanı
  D) 31 Mart Olayı
  E) Banat İsyanı
 2. 30 Mayıs 1876’da Yeni Osmanlılar Cemiyeti  başkanı Mithat Paşa önderliğinde padişaha darbe yapılmış; böylece taht değişikliğine gidilmiştir. Ancak yeni padişahın sağlık durumu bozuk olduğundan bu darbeden yaklaşık 3 ay sonra yine taht değişikliği yapılmıştır.
  Yukarıda söz edilen taht değişikliklerinde bahsedilen padişahlar sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
  A) Abdülmecid – Abdülaziz – 5. Murat
  B) Abdülaziz – 5. Murat – Abdülmecid
  C) 5. Murat – Abdülmecid – Abdülaziz
  D) Abdülaziz – 5. Murat – 2. Abdülhamid
  E) Abdülaziz – 5. Mehmet – 2. Abdülhamid
 3. 31 Mart Olayı 2. Meşrutiyet’in ilanından sonra yönetime karşı yapılan askeri-dini içerikli bir kalkışmadır. 13 Nisan 1909’da başlayan isyan Hareket Ordusu tarafından bastırılmış, 2. Abdülhamid tahttan indirilerek yerine 5. Mehmet Reşad getirilmiştir. 31 Mart Olayı’nda ölenlerin anısına İstanbul’un Şişli ilçesinde 1909-1911 yılları arasında bir anıt inşa edilmiştir. Osmanlı’da özgürlük girişimini temsil eden bu anıt havaya ateş eden bir top şeklinde ve İstanbul’da Osmanlı döneminde inşa edilmiş ilk ulusal anıttır.
  Yukarıda anlatılan anıtın adı nedir?
  A) Abide-i Hürriyet
  B) Taksim Anıtı
  C) Burmalı Sütun
  D) Sultanahmet Dikilitaş
  E) Zafer Anıtı
 4. Aşağıdakilerden hangisi 15-18 Kasım 1808 tarihlerinde Alemdar Mustafa Paşa’ya karşı yeniçerilerin başlattığı isyan olan Alemdar Vakası’nın sonuçlarından biri değildir?
  A) Yenilik hareketleri bir süreliğine durmuştur.
  B) Sekban-ı Cedid ordusu dağıtılmıştır.
  C) Alemdar Mustafa Paşa hayatını kaybetmiştir.
  D) Ayanların siyasal gücü kırılmıştır.
  E) IV. Mustafa yerine 2. Mahmut tahta çıkarılmıştır.
 5. Aşağıdaki isyanlardan hangisi bir halk ihtilali özelliği taşımaktadır?
  A) Atmeydanı Olayı
  B) Atçalı Kel Mehmet Efe İsyanı
  C) Canberdi Gazali İsyanı
  D) Çınar Olayı
  E)  Düzmece Mustafa İsyanı
 6. Ali Suavi’nin önderliğinde 1878’de başlatılan, 2. Abdülhamid’i tahttan indirerek yerine 5. Murat’ı getirmeyi hedefleyen isyan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çırağan Baskını
  B) 31 Mart Vakası
  C) Alemdar Vakası
  D) Bab-ı Ali Baskını
  E) Babanzade Ahmet Paşa İsyanı
 7. Osmanlı’nın hemen her döneminde isyanlar görülmüştür. Dini, siyasi, askeri ve sosyal nedenlerle çıkan isyanların birçoğu merkezi güç tarafından bastırılmıştır.
  Aşağıdaki isyanlardan hangisinde isyancıların istekleri gerçekleşmemiştir?
  A) 31 Mart Olayı
  B) Vaka-i Vakvakiye
  C) 1912 Arnavutluk İsyanı
  D) Kabakçı Mustafa İsyanı
  E) 1876 Darbesi
 8. Aşağıdaki kalkışmalardan hangisinde ayanların önemli rol oynadığı savunulabilir?
  A) Çınar Vakası
  B) Alemdar Vakası
  C) Feyzullah Efendi Vakası
  D) Patrona Halil İsyanı
  E) Çırağan Baskını
 9. Aşağıdakilerden hangisi Celali İsyanları’na ait doğru bir bilgi değildir?
  A) Karışıklıkların artması üzerine “il eri” adı altında mahalli milis kuvvetler oluşturulmuştur.
  B) Celali liderlerinin bir kısmı toprak talep etmediği için devlet görevlisi olarak atanmıştır.
  C) Sivil halk celalilerden korunmak için at ve tüfek satın almış, kaleler inşa etmiştir.
  D) İsyanlar Yavuz Sultan Selim döneminde başlamıştır.
  E) İsyanların çoğu Osmanlı hanedanlığını yıkma amacıyla ortaya çıkmıştır.
 10. Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi bir isyan veya darbeyle tahttan indirilmemiştir?
  A) 3. Selim
  B) 2. Mustafa
  C) Abdülmecid
  D) 2. Abdülhamid
  E) 3. Ahmet
 11. Aşağıdakilerden hangisi Patrona Halil İsyanı’nın nedenlerinden veya sonuçlarından biri değildir?
  A) Lale Devri sona ermiştir.
  B) 1. Mahmut tahta çıkarılmıştır.
  C) Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa idam edilmiştir.
  D) Rusya seferinden olumsuz haberler gelmesi isyanın başlamasında etkili olmuştur.
  E) Ekonomik sıkıntılar ve saray üyelerinin sefaya düşkünlüğü isyanın nedenlerinden biridir.
 12. Aşağıdaki hangisi Bab-ı Ali baskınıyla ilgili yanlış bir bilgidir?
  A) Birinci Balkan Savaşları sırasında Kamil Paşa’nın Bulgarlara Edirne’yi verebileceği endişesi baskının temel gerekçesidir.
  B) Baskından sonra İttihat ve Terakki muhalifleri tarafından Hurriyet ve İtilaf Fırkası kurulmuştur.
  C) Baskına Enver ve Talat Bey öncülük etmiştir.
  D) Darbe sonrasında iktidar İttihat ve Terakki’nin eline geçmiştir.
  E) Baskın sırasında tahtta 5. Mehmet vardır.
 13. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde etnik azınlıkların hedef alındığı ayaklanmalardan biridir?
  A) Nasturi Ayaklanması
  B) 6-7 Eylül Olayları
  C) Menemen Olayı
  D) Oramar Ayaklanması
  E) Şeyh Said İsyanı
 14. Furtuna adıyla da bilinen 21 Haziran, 4 Temmuz 1934 tarihleri arasında Yahudilere karşı gerçekleştirilen  şiddet eylemleridir. Bu olayla birlikte 15 bin civarında Yahudi bulundukları yeri terk etmiştir.
  Yukarıda bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Trakya Olayları
  B) 6-7 Eylül Olayları
  C) Bicar İsyanı
  D) Mutki Ayaklanması
  E) Koçgiri Ayaklanması
 15. Aşağıdakilerden hangisi Ali Galip Olayı’yla ilgili yanlış bir bilgidir?
  A) Olayın arkasında İngiliz İstihbaratı da vardır.
  B) Mustafa Kemal Paşa yanında Heyeti Temsiliye ve Milli Mücadele hedef alınmıştır.
  C) Olaylar sırasında Kürtler de kullanılmıştır.
  D) Amiral Bristol raporuna yansıyan bir girişimdir.
  E) Mustafa Kemal, olayın ardından 9. Ordu Müfettişliği görevinden istifa ederek sine-i millete dönmüştür.
 16. Aşağıdaki isyanlardan hangisi diğerlerinden daha önce olmuştur?
  A) Koçgiri Ayaklanması
  B) Şeyh Sait Ayaklanması
  C) Menemen Olayı
  D) Sason Ayaklanması
  E) Zeylan Ayaklanması
 17. Aşağıdaki ayaklanma veya çatışmalardan hangi ikisi Cumhuriyet’in ilanından sonra gerçekleşmiştir?
  A) Çerkez Ethem – Koçgiri
  B) Mutki – Sason
  C) Şeyh Sait – Çopur Musa
  D) Menemen – Yozgat
  E) Milli Aşiret – Zeylan
 18. Kuva-yi İnzibatiye’ye ait bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kuva-yi Milliye’ye karşı kurulmuştur.
  B) Birleşik Krallığın izniyle kurulmuştur.
  C) Diğer bir adı Hilafet Ordusu’dur.
  D) Çerkez Ethem ve 20. Kolordu tarafından yenilgiye uğratılmıştır.
  E) Varlığını saltanatın kaldırılmasına dek sürdürmüştür.
 19. “Asiler, aman dilemek maksadıyla geldiklerini söyleyerek o bölgedeki komutanlarımızı kandırarak tedbir almakta ihmale sevk ettiler. Bu sırada, o civarda dağınık halde bulunan müfrezelerimize hücum ederek Viranşehir’i işgal ettiler. Haberleşme ve bağlantımıza engel olmak üzere de, o bölgedeki bütün telgraf hatlarını kestiler.”
  Nutukta anlatılan ve Fransa desteğiyle düzenlenen bu ayaklanma hangisidir?
  A) Asi Resul Ayaklanması
  B) Oraman Ayaklanması
  C) Milli Aşiret Ayaklanması
  D) Cemil Çeto Olayı
  E) Anzavur Ayaklanması
 20. Birleşik Krallık tarafından desteklenen bu ayaklanma, Manyas, Susurluk, Gönen ve Ulubat yörelerinde baş göstermiştir. İsyan milli güçlerce bastırılmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu ayaklanmanın nedenleri arasında gösterilemez?
  A) Fransız birliklerinin saldırısı için kilit noktaları ele geçirmek.
  B) Anadolu ve Trakya’daki Kuvayi Milliyecilerin birleşmesini önlemek.
  C) Damat Ferit Paşa’yı yeniden sadrazam yapmanın önünü açmak.
  D) Yunanlılara direnen milli kuvvetlerin direncini kırmak.
  E) Boğazlardaki üstünlüğün devamını sağlamak.
 21. Aşağıdakilerden hangisinin Anadolu’daki ayaklanmaları bastırmada etkin bir rol oynadığı savunulamaz?
  A) Kuva-yi Seyyare
  B) Kuva-yi İnzibatiye
  C) Kuva-yi Milliye
  D) 13. Kolordu
  E) 6. Süvari Alayı
 22. Hangisinde Şeyh Said İsyanı’nıyla ilgili yanlış bir bilgi vardır?
  A) Zaza ve Kürt aşiretlerce desteklenmiş dini içerikli bir isyandır.
  B) İsyanın etkilediği ana bölgeler Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve çevresidir.
  C) Cumhuriyet’in ilanından sonra ortaya çıkan bir isyandır.
  D) Fransa’nın isyana desteği diğer ittifak güçlerinden daha fazladır.
  E) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ayaklanmayla ilişkili olduğu için kapatılmıştır.
 23. Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs 1960 darbesine zemin hazırlayan nedenlerden biri sayılamaz?
  A) Halkevleri ve Köy Enstitüleri’nin kapatılması
  B) 6-7 Eylül Olayları
  C) ABD’ye sağlanan geniş hareket alanı sonucu milli çıkarları gözardı eden politikalar
  D) Dini istismarlara neden olan siyasetler
  E) 1959 Zürih ve Londra Antlaşmalarında yer alan, Kıbrıs Türklerine ait haklar konusundaki yıkıcı maddeler.
 24. Hangisi 1960 darbesinin ardından gelişen olaylardan biri değildir?
  A) Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve Celal Bayar idam edilmiştir.
  B) Milli Birlik Komitesi darbenin ardından üniversitedeki bilim insanlarından oluşan bir kurula 1961 Anayasasını hazırlatmıştır.
  C) Yassı Ada tutukluların yargılandığı, darbenin en önemli toprak parçasıdır.
  D) Yargılananlar vatana ihanet, kamu kaynaklarını usülsüz kullanmak ve Anayasa’ya karşı gelmekle de suçlanmışlardır.
  E) 1961 Anayasası ile güçler birliği ilkesi terk edilmiş; güçler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
 25. 1960 darbesinden sonra hazırlanan 1961 Anayasası’na hangisinin kaynaklık ettiği söylenemez?
  A) 20 Nisan 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
  B) 1789 Franszı İNsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi
  C) Amerikan Özgürlük Bildirgesi
  D) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evren­sel Bildirisi
  E) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
 26. Türkiye Cumhuriyeti’nde dördüncü, başarılı olmuş ikinci, emir komuta zinciri içinde yapılmış ilk darbedir.
  Yukarıdak sözü edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 27 Mayıs 1960 Darbesi
  B) 12 Mart 1971 Muhtırası
  C) 12 Eylül 1980 Darbesi
  D) 27 Nisan 2007 E-Muhtırası
  E)  15 Temmuz 2016 Kalkışması
 27. Demokrat Parti iktidarı sırasında, ordu içindeki bazı subaylar hükümete komplo kurmak suçlamasıyla tutuklanmıştır. Yargılama sonucunda askerlerin çoğu serbest bırakılmıştır.
  Yukarıda bahsedilen olay hangi adla anılmaktadır?
  A) Dokuz Subay Olayı
  B) Poyrazköy Davası
  C) Balyoz Darbe Planı
  D) Ergenekon Davası
  E) 12 Mart Muhtırası Olayı
 28. Bir cemaatin, dini bir oluşumun kamu kurumları ve TSK’da yapılanmasının ulusal varlığı tehlikeye düşürebileceği 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde görülmüştür. Fethullah Gülen taraftarlarının kamu kurumları ve okullarda yapılanmasını bozmak isteyen İrticayla Mücadele Eylem Planı, post-modern darbe olarak anılmıştır. Daha sonra polis, istihbarat ve yargıda yapılanan Fethullah Gülen taraftarları bu sürecin intikamını almak için, kurmaca delil ve sahte belgelerle bu sürece katılanlara karşı Ergenekon davalarını başlatmışlardır.
  Açıklanan olay aşağıdaki tarihlerden hangisiyle özdeşleşmiştir?
  A) 12 Mart
  B) 28 Şubat
  C) 27 Nisan
  D) 20 Mayıs
  E) 12 Eylül
 29. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresi dolarken yeni Cumhurbaşkanı’nın tüm partilerin uzlaşısı ile seçilmesi teklifini birçok sivil toplum kuruluşu ve muhalefet partilerince dile getirmiş ancak bu öneriler iktidardaki Ak Parti tarafından görmezden gelinmiştir. Bu gergin ortamda Genelkurmay Başkanlığı web sitesinde Atatürkçülük, laiklik ve cumhuriyet vurgusu yapılan bir yazı yayınlanmıştır. Daha sonra dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın, kaleme aldığını söylediği bu bildiri bir kesim tarafından e-muhtıra olarak adlandırılmıştır.
  Bu süreçle anılan tarih aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 28 Şubat
  B) 27 Nisan
  C) 22 Şubat
  D) 9 Mart
  E) 15 Temmuz
 30. Aşağıdakilerden hangisi sahte belge ve yalancı tanıklar temel alınarak adaletsiz yargılamaların yapıldığı; Taraf Gazetesi, Nokta Dergisi gibi yayın organları tarafından kamuoyu oluşturmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı girişimlerden biri değildir?
  A) Ergenekon
  B) Balyoz
  C) Sarıkız
  D) Eldiven
  E) Çarşaf

CEVAP ANAHTARI:

 1. C
 2. D
 3. A
 4. E
 5. B
 6. A
 7. A
 8. B
 9. E
 10. C
 11. D
 12. B
 13. B
 14. A
 15. E
 16. A
 17. B
 18. E
 19. C
 20. A
 21. B
 22. D
 23. E
 24. A
 25. C
 26. B
 27. A
 28. B
 29. B
 30. E

 

Önerilen Online Kaynaklar:

27 Mayıs 1960 Darbesi ve 1961 Anayasası: http://www.beybut.com/27-mayis-1960-darbesi-1961-anayasasi/

Osmanlı Padişahları Listesi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_padi%C5%9Fahlar%C4%B1_listesi

Osmanlı Tarihinde İsyanlar: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Osmanl%C4%B1_tarihinde_isyanlar

Türkiye’de Askeri Müdahaleler: https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_asker%C3%AE_m%C3%BCdahaleler

KPSS Eğitim Tarihi Testi

KPSS Genel Kültür bölümünde eğitim tarihiyle ilgili her sene en az 1 soru gelmektedir. Özellikle Osmanlı’da 19.-20. yy eğitim kurumları, eğitim alanındaki ıslahatlar ile Selçuklu ve Osmanlı medreseleri, Cumhuriyet döneminde Tevhid-i Tedrisat bu soruların ana konusunu oluşturuyor. Aşağıdaki 25 soru bilgiyi ölçme ve öğretme amacıyla özgün olarak hazırlandı. Hakları beybut.com’a aittir. Başarılar dilerim.

KPSS EĞİTİM TARİHİ

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da sıbyan mekteplerindeki öğretim görevlisi veya öğrencilere verilen adlardan biri değildir?

A) Şakird
B) Puser
C) Suhte
D) Muallim
E) Küttab

2. Medreseler, günümüzdeki orta ve yüksek öğretim kurumlarıyla denk düşen eğitim kurumlarıdır. Medreselerde öğretmenlik yapanlara müderris, müderris yardımcılarına ise muid adı verilmekteydi. Medrese eğitiminde başarılı, kıdemli ve icazet alma seviyesindeki öğrencilere hücre denilen odalar verilirdi.

Aşağıdakilerden hangisi medreselerde hücre sahibi öğrencilere verilen isimdir?

A) Tılmiz
B) Softa
C) Danışmend
D) Kalfa
E) Talebe

3. Osmanlı medreselerinde ağırlıklı olarak Kur’an, hadis, tefsir, fıkıh gibi dini dersler okutulur; matematik, geometri, astronomi, tıp, hukuk dersleri de verilirdi.

Hangi şıkta medreselerde okutulan miras hukuku ve astronomi dersinin özgün adı doğru biçimde verilmiştir?

A) Faraiz – İlm-i Heyet
B) Nahv – Akaid
C) Ulus-ü Fıkıh – Hikmet
D) Sarf – Kelam
E) Fıkıh – Belagat

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı medreseleriyle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Gün içinde sabah ve ikindi namazı sonrası iki bölüm halinde dersler işlenirdi.
B) 16. yüzyıla kadar konumu en yüksek medrese Ayasaofya Medresesi’ydi. 16. yüzyılda ise en yüksek konumlu medrese Süleymaniye olmuştur.
C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 1. maddesiyle kapatılmıştır.
D) 1914 yılında Darü’l Hilafet-i Aliyye ismiyle birleştirilmiştir.
E) Nizamiye medreselerinde hem dini hem pozitif bilimler dersleri verilmiştir.

5. Alaeddin Keykubad zamanında Isparta’nın Atabey ilçesinde inşa edilen medrese aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ertokuş Medresesi
B) Sırçalı Medrese
C) Taş Medrese
D) Avgunu Medresesi
E) İnce Minareli Medrese

6.

 • Anadolu Selçukluları döneminde 2. İzzeddin Keykavus devrinde Konya’da yapılmıştır.
 • 1955 yılında “Çini Eserler Müzesi” adıyla müze haline getirilmiştir.

Yukarıda bahsedilen medrese hangisidir?

A) Sırçalı Medrese
B) Karatay Medresesi
C) İnce Minareli Medrese
D) Kasımiye Medresesi
E) Taş Medrese

7. Artuklu dönemi mimarisiyle inşa edilen medrese, Akkoyunlular döneminde tamamlanabilmiştir. Mardin’de bulunan bu medrese, günümüzde “El Cezire Sanat Müzesi” adıyla ziyaretçilere açılmıştır.

Sözü edilen medrese aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avgunu Medresesi
B) Cihangir Medresesi
C) Caca Bey Medresesi
D) Kasımiye Medresesi
E) Gök Medrese

8. Aşağıdakilerden hangisinde medreselerde öğretilen pozitif bilim derslerine örnek olabilecek iki ders verilmiştir?

A) İlm-i Heyet, Tıp
B) Akaid, Tıp
C) İlm-i Hesap, Akaid
D) İlm-i Hesap, Faraiz
E) Belagat, Adab-ı Bahis

9.

 • Erzurum’un simgesi haline gelmiş, Anadolu Selçukluları dönemine ait medresedir.
 • Hatuniye Medresesi olarak da adlandırılır.

Bu medrese aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnce Minareli Medrese
B) Çifte Minareli Medrese
C) Kasımiye Medresesi
D) Gök Medrese
E) Kırmızı Medrese

10. Semerkand’da (Özbekistan), 17. yüzyılda inşa edilmiş medresedir. Altın Kaplamalı medrese olarak da bilinir.

Söz edilen medrese hangisidir?

A) Uluğ Bey
B) Şir-Dor
C) Kubbetü’l İslam
D) Tilla-Kari
E) Darü’l Beka

11. Aşağıdakilerden hangisi Sahn-ı Seman Medresesi’yle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) 2. Mehmet tarafından yaptırılmıştır.
B) Nakli bilimler yanında akli bilim dersleri de verilen medresede Ali Kuşçu’nun eğitim sistemindeki etkisi de görülür.
C) İstanbul’da bulunan ilk Türk yükseköğretim kurumudur.
D) Sekiz bölümden oluşan medrese Kanuni Sultan Süleyman döneminde din dersleri verilen bir medrese haline dönüştürülmüştür.
E) İlk dönemlerinde dini derslerin yanında Latince dersleri de verilmiştir.

12. 1481 yılında 2. Bayezid tarafından yaptırılan bu eğitim kurumu enderuna üst düzey eğitimciler yetiştirdiği için Galata Sarayı Ocağı adıyla da anılır. 18. ve 19. yüzyıllarda acemi oğlanların eğitimi üstlenen  kurum tıbbiye ve kışla olarak da kullanılmıştır. Günümüzdeki ismi Galatasaray Lisesi’dir.

Yukarıdak bahsedilen eğitim kurumu hangisidir?

A) Mekteb-i Sultani
B) Darülfünun
C) Sanayi-i Nefise
D) Müderris-i Hümayun
E) Müderris-i Enderun

13. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda kurulmuş askeri eğitim kurumlarından biridir?

A) Tayyare Mektebi
B) Eşkinci Ocağı
C) Mühendishane-i Berr-i Hümayun
D) Mühendishane-i Bahr-i Hümayun
E)  Humbaracı Ocağı

14. 1331’de Orhan Bey döneminde yapılan Osmanlı’nın ilk medresesi hangi ilimizde bulunmaktadır?

A) Söğüt
B) İznik
C) Bursa
D) Konya
E) İstanbul

15. 1857 yılında Paris’te, Fransa’ya gönderilen askeri öğrencilerin Fransızca öğrenmelerini sağlamak amacıyla açılan okuldur.

Bahsedilen okulun adı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Mekteb-i Osmani
B) Lisan Mektebi
C) Mülkiye Mektebi
D) Osmanlı-Frank Mektebi
E) Fransızca Maarif Mektebi

16. Abdülmecid döneminde sivil siyasi yöneticiler yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan okul Cumhuriyet döneminde Ankara iline taşınmıştır.

Bahsedilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Darülmaarif
B) Tayyare Mektebi
C) Darülmuallimat
D) Mekteb-i Aşiret-i Hümayun
E) Mekteb-i Mülkiye

17. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da yaygın eğitim kurumları arasında sayılamaz?

A) Sahaf
B) Medrese
C) Lonca
D) Tekke
E) Kıraathane

18. Bu mekanlar, namaz zamanının belirlendiği, senelik takvim ve ramazan imsakiyesi hazırlanan; bu konularda müezzinlere ve halka bilgi verilen, basit anlamda astronomi çalışmalarının yapıldığı yerlerdir. İlk kez 1470’te Fatih Cami’nde inşa edilmiştir.

Bu çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisinin bu alanda ilklerden olduğu söylenebilir?

A) Ali Kuşçu
B) Takiyüddin
C) Akşemseddin
D) Katip Çelebi
E) Molla Gürani

19. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” romanının yalnızca ismi düşünüldüğünde aşağıdaki kurumların hangisiyle direk ilişki kurulabilir?

A) Lonca
B) Dersiye
C) Muvakkithane
D) Darülvakit
E) Darülkurra

20. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Türkiye tarihini ilk tıp fakültesidir. Daha sonra adı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi olmuştur. İlk mezunlarının Viyana’daki tıpta yeterlilik sınavını geçmesi üzerine Avrupa’daki tıp fakültelerine denk sayılmaya başlanmıştır.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane hangi padişah döneminde kurulmuştur?

A) 3. Selim
B) Abdülhamid
C) 2. Mahmut
D) Abdülmecid
E) 4. Mustafa

21. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanında görülen gelişmelerden biri değildir?

A) Aşiret çocuklarının Osmanlı’ya sadakatini sağlamak ve Osmanlı kültürüyle yetişmelerini sağlamak için Mekteb-i Aşiret-i Hümayun okulu açıldı.
B) Selatin-i İzam Mektebi adıyla mahalle mekteplerinin üstünde ve onlardan daha farklı eğitim veren yeni okullar açıldı.
C) İlköğretimle ilgili eğitim işlerini düzenlemek için Mekâtib-i Rüşdiye Nezâreti kuruldu.
D) Memur yetiştirmek amacıyla Mekteb-i Maarif-i Adliye isimli rüşdiye seviyesinde bir okul açıldı.
E) Darülfünun’da okutulacak kitapları hazırlamak üzere Encümen-i Daniş adlı bir kurum kuruldu.

22. Tanzimat döneminde eğitim alanındaki en köklü adım 1869’daki Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile atılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu nizamnamenin özelliklerinden veya maddelerinden biri değildir?

A) Fransız eğitim sisteminden yararlanılarak hazırlanmıştır.
B) Sıbyan mekteplerinin yeniden düzenlenmesine kaynaklık etmiştir.
C) Yüksek okul ve rüşdiye arasında yeni bir kademe olarak idadi açıldı.
D) Kız öğretmen okulu Darülmuallimat’ın açılmasını vaat etmiştir.
E) Medrese eğitiminde pozitif bilimlerin ağırlığının artırılması istenmiştir.

23. Aşağıdakilerden hangisi Gülhane Hatt-ı Şerif-i’nde söz edilen konulardan biri değildir?

A) Vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması
B) Adaletli vergilendirme sisteminin kurulması
C) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
D) Erkeklerin dört yıl zorunlu askerlik yapması
E) Özel mülkiyetin güvenceye alınması

24.

 • Masraflarının karşılanması için Abdülmecid’in annesi Bezmialem Valide Sultan tarafından bir vakıf kurulmuştur. Bu nedenle Valide Mektebi olarak da anılır.
 • Osmanlı’da planı mektep olarak çizilen ilk büyük yapıdır.
 • Osmanlı’nın ilk sivil lisesidir.
 • Darülfünun için yeterli eğitime sahip öğrenciler yetiştirme amacıyla kurulmuştur.

Yukarıda bahsedilen okul aşağıdakilerden hangisidir?

A) Darülkurra
B) Darülmaarif
C) Darüleytam
D) Darülmuallimin
E) Darülbedayi

25. Aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi en son kurulmuştur?

A) Darülfünun
B) Darülhadis
C) Darüşşafaka
D) Darülelhan
E) Darülaceze

 

CEVAP ANAHTARI:

 1. E
 2. C
 3. A
 4. C
 5. A
 6. B
 7. D
 8. A
 9. B
 10. D
 11. E
 12. A
 13. B
 14. B
 15. A
 16. E
 17. B
 18. A
 19. C
 20. C
 21. A
 22. E
 23. C
 24. B
 25. D

Türk Eğitim Tarihi konumuzu incelemenizi tavsiye ederim.

Kpss Tarih İlkler Deneme Sınavı

Kpss tarih ilkler deneme sınavı testiyle daha önce görmediğiniz 40 soruda kendinizi deneyebilir; eksiklerinizi görebilirsiniz. Genel olarak zor sorulardan oluşan bu test, yorum gücünüzden çok bilginizi ölçmeye yöneliktir.

Bu testteki bilgiler, tarafımca, akademik kaynaklardan (kaynakça bölümünde görülebilir.) ve kaynakçasına güvenilir web sitelerinden (örneğin Wikipedia) doğrulanarak hazırlandı. Bu sayfadaki testlerin hakları Beybut.com’a aittir.

Başarılar dilerim.

KPSS TARİH “İLKLER”

1. Kırım’ın 1854’teki Rus işgali sırasında Üsküdar’daki hastanede çalışarak hasta bakımı konusunda istatistikler, özgün grafik ve diyagramlar kullanan, bunları ilgililere sunan ve “Lambalı Kadın” lakabıyla ünlenen hemşire kimdir?

A) Alice Hyde
B) Florence Nightingale
C) Safiye Ali
D) Elizabeth Blackwell
E) Sadiye Hanım

2. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın tıp doktorudur. Doktorluk kariyerinin yanında Amerikan Koleji’nde açılan ilk kız tıp okulunda jinekoloji ve obstetrik dersleri verererek tıp eğitimi veren ilk kadın öğretim üyesi olarak da tarihe geçti.

Yukarıda bahsedilen kişi kimdir?

A) Safiye Ali
B) Süreyya Ağaoğlu
C) Gönül Bingöl
D) Selma Rıza
E) Esma Deniz

3. Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınların sosyal yaşama katılmasının önü açılmış böylece Türk kadını, çeşitli mesleklerde ilk kez çalışmaya başlamıştır. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) İlk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale’dir.
B) İlk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy’dur.
C) İlk kadın veteriner Sabire Aydemir’dir.
D) İlk kadın pilot Bedriye Tahir Gökmen’dir.
E) İlk kadın fotoğrafçı Selma Rıza’dır.

4. Türkiye İşçi Partisi’nin genel başkanlığını yapmış ilk kadın siyasal parti genel başkanıdır. Akademisyen, siyasetçi ve sosyolog kimliğiyle bilinmekte; “Sosyalist doğulmaz, sosyalist yaşanır.” sözüyle siyasi ve toplumsal duruşunu göstermiştir.

Yukarıda bahsedilen kişi kimdir?

A) Behice Sadık Boran
B) Lale Aytaman
C) Fazıla Şevket Giz
D) Filiz Dinçmen
E) Suat Berk

5. Türkiye Cumhuriyeti’nde kadınların meslek yaşamına katılmasıyla birlikte, siyaset ve bürokraside de kadınların yer aldığı görülür.  Bu bağlamda aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) İlk kadın başbakan – Tansu Çiller
B) İlk kadın bakan – Türkan Akyol
C) İlk kadın danıştay başkanı – Füruzan İkincioğulları
D) İlk kadın TBMM başkanvekili – Neriman Neftçi
E) İlk kadın yargıtay üyesi – Firdevs Menteşe

6.

 • Çankaya Köşkü’nün bahçesinde bulunan Atatürk heykeli kendisine aittir.
 • İsmet İnönü, Abdülhak Hamid, Ahmet Haşim, Hasan Ali Yücel gibi isimlerin heykel ve büstlerini yapmıştır.
 • Türkiye’nin ilk kadın heykeltıraşıdır.

Yukarıda bahsedilen kişi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Seniha Sami
B) Sabiha Bengütaş
C) Güler Karakülah
D) Seher Aytaç
E) Rukiye Kanat Arran

7. Aşağıdakilerden hangisi ilk kadın savaş pilotumuzdur?

A) Sabiha Gökçen
B) Bedriye Tahir Gökmen
C) Leman Altınçekiç
D) Nuran Devres
E) Tülin Tepedeldiren

8. Atatürk devrimlerinin bir parçası olarak 3 Nisan 1930’da Belediye Kanunu çıkarılmış; kadınların belediye seçimlerinde seçme ve aday olma hakkı getirilmiştir. Bu yasanın ardından 1930 seçimlerinde Artvin’in Kılıçkaya beldesinden seçilen Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı kimdir?

A) Nildeniz Şen
B) Münevver Gözeler
C) Sadiye Hanım
D) Semiha Es
E) Aysel Gönül Öymen

9. Türkiye’nin ilk kadın savaş muhabiri ve fotoğrafçısıdır. Kore Savaşı’nda da savaş muhabiri olarak görev almış; 2012 yılında, 100 yaşındayken vefat etmiştir.

Bahsedilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selma Rıza
B) Filiz Dinçmen
C) Nevlan Kulak
D) Semiha Es
E) Gül Esin

10. İlk Türk dergisi mesleki içeriği ve diliyle 1849 yılında yayınlanmıştır. Bahsedilen dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecmua-i Ebu Ziya
B) Vekayi-i Tıbbiye
C) Dağarcık
D) Beşer ve Tabiat
E) Alem-i Musiki

11. 5 Temmuz 1830’da Fransızlar’ın ele geçirdiği, Osmanlı’nın Afrika’da kaybettiği ilk toprak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bingazi
B) Trablusgarp
C) Mısır
D) Cezayir
E) Tunus

12. Tanzimat Fermanı’nın bir getirisi olarak, 1840 yılında Abdülmecid döneminde dolaşıma dahil olan Osmanlı’nın ilk kağıt parası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kaime-i Muteber-i Nakdiye
B) Esed-i Akçe
C) Mangır
D) Sikke-i Hasene
E) Dirhem-i Ceyyit

13. Tanzimatla birlikte kurulan bu mahkemeler Osmanlı’da ilk defa laikliği temel almıştır. Bu mahkemelere Müslüman hakimlerin yanında gayrimüslim hakimler de atanmıştır.

Yukarıda bahsedilen mahkemelerin ismi hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ahkam-ı Adliyye
B) Nizamiye
C) Temyiz
D) Tecessüse
E) Mehakim

14.

 • Osmanlı hukukunda ilk defa vatandaşlık kavramı ve vatandaşlıktan doğan hakların belirtilmiştir.
 • Fransız Devrimi’yle oluşturulan İnsan ve Vatandaş Hakları bildirgesi örnek alınmakla birlikte şeri ve örfi geleneklere de dayandırılmıştır.
 • Faiz, kambiyo senedi ve anonim şirket kavramları Osmanlı hukukunda ilk kez yer almıştır.
 • Eşcinsellik suç olmaktan çıkarılmıştır.

Yukarıdaki durumlar Osmanlı tarihinde hangi olayın sonuçlarıyla en çok ilgilidir?

A) I. Meşrutiyet
B) II. Meşrutiyet
C) Islahat Fermanı
D) Gülhane Fermanı
E) Vaka-i Hayriye

15. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın getirdiği yeniliklerden veya ilklerden biri değildir?

A) Zorunlu askerlik getirilmiştir.
B) İngiltere’den, 1855’te ilk kez dış borç alınmıştır.
C) Kağıt para ilk defa ticarette kullanılmaya başlanmıştır.
D) Devlet görevlilerine karşı açılan davalar için Şurayı Devlet kurulmuştur.
E) Devletin resmi dili Türkçe olarak kabul edilmiştir.

16. 1930 ve sonrasında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi sonucunda Aydın’ın Demirdere köyünde seçimle göreve gelen ilk kadın muhtarımız kimdir?

A) Saliha Yatkın
B) Seniha Sami
C) Selma Rıza
D) Rukiye Kanat Arran
E) Gül Esin

17.

 • Kentlerde nüfus yığılmalarına neden olmuştur.
 • Burjuvazi ve proletarya kavramları ile bunlar arasındaki çatışmalardan sıkça söz edilmiştir.
 • Çocuk işçiler kitlesel bir sorun halini almıştır.
 • Birçok tarihçi Plessey Savaşı’nın sonucunda Babür İmparatorluğu’nun hazinelerine el konulması ile gelen zenginleşmeyi bir ön ayak olarak görürler.

Yukarıda bazı nedenleri ve sonuçları verilen olayın ilk defa ortaya çıkıp gelişim gösterdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birleşik Krallık
B) Fransa
C) Almanya
D) ABD
E) İspanya

18. 14 Kasım 1914’te Yeşilköy İstanbul’da, ilk Türk sinemacısı Fuat Uzkınay tarafından çekilen ilk Türk filmidir.

Yukarıda bahsedilen filmin ismi nedir?

A) Bir Trenin La Ciotat Garı’na Varışı
B) Himmet Ağa’nın İzdivacı
C) İstanbul Sokaklarında
D) Ayastefanos’taki Rus Anıtı’nın Yıkılışı
E) Alemdar Mustafa Paşa

19. Osmanlı Devleti’nin ilk şeyhülislamı ünvanına sahip kişi kimdir?

A) Molla Şemsüddin-i Fenari
B) Seyyid Mehmedi Buhari
C) Cemaleddin Aksarayi
D) Şeyh Edebali
E) Molla Gürani

20.

 1. Belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı
 2. Muhtar olma ve ihtiyar meclisine seçilme hakkı
 3. Milletvekili seçilebilme hakkı
 4. Boşanma, velayet ve malları üzerinde tasarruf hakkı
 5. Doğum yardımı

Cumhuriyet döneminde kadınlarla ilgili haklar hangi şıkta doğru kronolojik sırayla verilmektedir?

A) 5-4-1-2-3
B) 5-3-4-1-2
C) 5-2-3-1-4
D) 4-1-2-3-5
E) 4-2-1-3-5

21. 1829 Edirne Antlaşması ile Osmanlı’dan ayrılarak bağımsız olan ilk ulustur.

Bahsedilen ulus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulgarlar
B) Sırplar
C) Yunanlılar
D) Macarlar
E) Slavlar

22.

 • Boğazlar sorununun ortaya çıkmasına kaynaklık eden antlaşmadır.
 • Osmanlı, ilk kez Avrupalı bir devletle ittifak antlaşması imzalamıştır.
 • Mısır valisi Mehmet Ali Paşa ile yapılan Kütahya Antlaşması’na güvenemeyen 2. Mahmut’un bir güvence olarak gördüğü antlaşmadır.

Yukarıda bahsedilen antlaşmanın taraflarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İngiltere
B) Rusya
C) Fransa
D) Avusturya-Macaristan
E) Almanya

23. Osmanlı Devleti’nde ilk ticari ayrıcalıklar aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A) Venedik
B) Bizans
C) Rusya
D) İngiltere
E) Karamanoğulları

24. Beylikten devlete geçişi dünyaya duyuran ilk altın sikke bu padişah döneminde bastırılmıştır. Sultani veya Yaldızlı adlarıyla anılan altın sikkeler, ticarette karışıklık oluşturmaması için Venedik Dükaları ayarındaydı.

Osmanlı’da ilk altın sikkeyi bastıran padişah hangi şıkta doğru olarak verilmektedir?

A) Orhan Gazi
B) 1. Murat
C) 2. Mehmet
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) Yavuz Sultan Selim

25. Osmanlı Devleti’nde örfi hukukta yer alan veraset sisteminin ilk defa yazılı hale getirilmesi ne ile sağlanmıştır?

A) Mecelle
B) Kanunname-i Ali Osmani
C) Kanun-i Esasi
D) Pençik Kanunu
E) Sened-i İttifak

26. 2. Mehmet’in kanunlaştırdığı ve Vahdettin’e kadar devam eden bu kutlamada, padişahlar tahta çıktıklarında kılıç kuşanır, at binerlerdi. Eyüp Sultan Cami’nin arkasında bulunan yolda büyük bir tören yapılırdı. Padişahın tahta çıkmasıyla ilişkili ikramiyeler ilk kez Yıldırım Bayezid tarafından kapıkulu askerlerine dağıtılmıştır.

Yukarıda bahsedilen tören ve ikramiyenin adı hangi şıktadır?

A) Dirhem-i ceyyit
B) Dar-ül hilafe
C) Cülus
D) Sultani
E) Bürgus

27. Fatih Sultan Mehmet’in ilk kez zorunlu hale getirdiği sancağa çıkma geleneğinde şehzadeler babalarının padişahlığı döneminde yanlarına lala adı verilen tecrübeli bir devlet adamıyla birlikte sancaklara vali olarak gönderilirlerdi. Sancak valiliği sayesinde şehzadeler devlet idaresini öğrenirlerdi.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı tarihi boyunca şehzadelerin çıktığı sancaklardan biri değildir?

A) Manisa
B) Amasya
C) Trabzon
D) Bitlis
E) Niğde

28. Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Mısır Osmanlı egemenliğine girmiştir. Kutsal emanetler İstanbul’a getirilmiş ardından halifelik ünvanı Osmanlı padişahı tarafından ilk kez kullanılmıştır. Ancak Osmanlı tarihinde halifelik ünvanının kullanımına çok sık rastlanmaz.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde;

– Halifelik ünvanını ilk defa kullanan Osmanlı padişahı,
– Resmi olarak ilk defa halifelik ünvanından bahsedilen uluslar arası antlaşma,
– Osmanlı’da hilafetin kurumsallaşmasına yönelik çalışmalar yapan ilk padişah,

doğru olarak verilmektedir?

A) Yıldırım Bayezid – Pasarofça Antlaşması – 2. Abdülhamid
B) Fatih Sultan Mehmet – Edirne Antlaşması – 2. Abdülhamid
C) Yavuz Sultan Selim – Küçük Kaynarca Antlaşması – Abdülmecid
D) Yavuz Sultan Selim – Pasarofça Antlaşması – Abdülmecid
E) Yıldırım Bayezid – Sevr Antlaşması – 2. Mahmut

29. 1446’da yeniçerilerin ilk isyanı olarak bilinen bu olay, paranın değerinin düşürülmesi nedeniyle çıkmış gibi görünse de aslında Çandarlı Halil Paşa’nın 2. Murad’ı tekrar tahta geçirmek istemesinden kaynaklandı. Sonuçta 2. Murad Manisa’dan gelerek yeniden tahta geçti.

Yeniçerilerin ilk ayaklanmasına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vaka-i Vakvakiye
B) Müftü Vakası
C) Patrona Halil İsyanı
D) Buçuk Tepe Vakası
E) Çınar Vakası

30. İpek Yolu, dünyaca ünlü ticaret yolu olmanın yanında sadece tüccarların değil; dinlerin, orduların, düşüncelerin ve kültürlerin de yoludur.

Aşağıdaki padişah – fethedilen yer eşleştirmelerinden hangisi İpek Yolu’nun ilk kez Osmanlı denetimine girmesini işaret eder?

A) 2. Mehmet – Kırım
B) 2. Mehmet – Trabzon
C) Yavuz Sultan Selim – Mısır
D) Yavuz Sultan Selim – İran
E) Kanuni Sultan Süleyman – Rodos

31. Osmanlı’da tahta iki kez çıkan ilk ve son padişah aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2. Murat – 1. Ahmet
B) 2. Murat – 1. Mustafa
C) 2. Murat – 2. Abdülhamid
D) 4. Murat – Abdülmecid
E) 2. Bayezid – 2. Abdülhamid

32. Osmanlı;
– Kuzey Afrika’yı ilk defa hakimiyetine almıştır.
– Baharat Yolu’nu ilk kez ele geçirmiştir.
– Memlük himayesinde olan son Abbasi ha­lifesi III. Mütevekkil Alellah’ı İstanbul’a gönderdi.

Yukarıda bahsedilenler hangi iki savaş veya seferin doğrudan sonucudur?

A) Çaldıran – Ridaniye
B) Çaldıran – Irakeyn
C) Mercidabık – Ridaniye
D) Otlukbeli – Irakeyn
E) Niğbolu – Ankara

33. Osmanlı’nın desteklediği Fas sultanı Abdülmelik ile Portekiz kralı Sebastiao ve Portekiz müttefiği 3. el-Mütevekkil arasında meydana gelen savaştır. 4 Ağustos 1578’deki savaş Fas Sultanlığı’nın zaferiyle sonuçlanmıştır. Kasrülkebir veya Üç Kral Savaşı olarak da adlandırılır. 3. Murat döneminde gerçekleşen bu savaşın sonucunda Osmanlı’nın Fas üzerindeki etkisi iyice artmış ve Kuzey Afrika tamamen Osmanlı hakimiyetine girmiştir.

Yukarıda söz edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ashanti Savaşı
B) Şirvan Savaşı
C) Vadisseyl Savaşı
D) Meşaleler Savaşı
E) Çıldır Savaşı

34. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mehmet döneminde yaşanan ilklerden biri değildir?

A) İlk kapitülasyonların verilmesi.
B) İpek Yolu’nun ilk defa hakimiyet altına alınması.
C) İlk defa, anayasa niteliği taşıyan bir kanunun çıkarılması.
D) Divan başkanlığına ilk defa sadrazamların getirilmesi.
E) İranlılarla ilk resmi antlaşmanın yapılması.

35. Piri Reis Osmanlı’nın ilk dünya haritasını hazırlayan denizcidir.

Piri Reis bu haritayı hangi padişaha takdim etmiştir?

A) Fatih Sultan Mehmet
B) 2. Bayezid
C) Yavuz Sultan Selim
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) 3. Mehmed

36. Aşağıdaki şıklardan hangisinde Osmanlı tarihinde yaşananlar kronolojik olarak doğru sırayla verilmiştir?

A) İlk kağıt fabrikasının kurulması – Matbaa-ı Amire’nin kurulması – İlk Osmanlı Fransız savaşı
B) Ulufe alım satımının yasaklanması – Batı tarzı ilk ıslahatların yapılmaya başlanması – Mühendishane-i Berri Hümayun’un kurulması
C) Viyana’nın ilk kez kuşatılması – Kanunname-i Ali Osman’ın çıkarılması – Ekber ve Erşed sisteminin getirilmesi
D) İlk defa bir ülkeden dış borç alınması – Müsadere sisteminin kaldırılması – Ermeni sorununun uluslar arası boyut kazanması
E) Osmanlı’nın imzası olduğu halde yürürlüğe girmeyen ilk antlaşma olan Ayastefanos Antlaşması’nın imzalanması – Panislavizm etkisiyle ilk isyanın Hersek’te çıkması – İlk bando okulunun açılması

37. 2. Mahmut tarafından, 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırılarak yerine Asakir-i Mansure-i Muham­mediye adıyla yeni bir ordu kuruldu. Bu ordu tarihçiler tarafından Avrupai anlayışla kurulan ilk ordu olarak nitelendirilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Asakir-i Mansure-i Muham­mediye ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Ordunun finansmanında kullanılacak vakıf gelirlerinin düzenlenmesi ve idaresi amacıyla Evkaf-ı Hümayun Ne­zareti kurulmuştur.
B) Ordunun gelir ve giderlerini yönetmek için Mukataat Nezareti kurulmuştur.
C) Yeni orduda yeniçeri ağalığı yerine Mansure ordusunun komutası için seraskerlik makamı oluşturulmuştur.
D) Orduya başvuran asker adayları, 4 yıl zorunlu askerlikten sonra 10 yıl gönüllük esasıyla kabul edilmiştir.
E) Mansure ordusu için Avrupa numunelerini göz önünde bulundurularak yeni fes ve üniformalar hazırlanması için Feshane kurulmuştur.

38. TBMM’ni tanıyan ilk Müslüman devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Afganistan
B) Pakistan
C) Irak
D) İran
E) Azerbaycan

39. Yeni kurulan Türk devleti aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle adını “Türkiye” olarak ilk defa belirtmiştir?

A) Ankara Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Moskova Antlaşması
D) Kars Antlaşması
E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi

40. TBMM’yi tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sovyetler Birliği
B) Ermenistan
C) Afganistan
D) Fransa
E) İtalya

CEVAP ANAHTARI:

 1. B
 2. A
 3. E
 4. A
 5. E
 6. B
 7. A
 8. C
 9. D
 10. B
 11. D
 12. A
 13. B
 14. D
 15. E
 16. E
 17. A
 18. D
 19. A
 20. D
 21. C
 22. B
 23. A
 24. C
 25. B
 26. C
 27. D
 28. C
 29. D
 30. A
 31. B
 32. C
 33. C
 34. E
 35. C
 36. A
 37. D
 38. A
 39. B
 40. B

 

Önerilen kaynaklar: