Kızılay Haftası Etkinlikleri ve Kızılayla İlgili Bilmeceler, Şiirler, Özlü Sözler

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası için etkinlikler, bilmeceler, şiirler, özlü sözler; Kızılay’ın amaç, görev ve sorumlulukları, gelir kaynakları hakkında.

İn­san­lar her za­man nor­mal ya­şam­la­rı­na de­vam ede­mez­ler. Ken­di kon­trol­le­ri­nin dı­şın­da sa­vaş, yan­gın ve do­ğal afet­ler kar­şı­sın­da yar­dı­ma ge­rek­si­nim du­yar­lar. İş­te böy­le­si­ne fe­la­ket­ler­le kar­şı­la­şıl­dı­ğın­da Kı­zı­lay yar­dı­ma ko­şar. Kı­zı­lay, yur­du­mu­zun en bü­yük yar­dım ku­ru­mu­dur. Yurt için­de ol­du­ğu gi­bi, yurt dı­şın­da olan fe­la­ket­ler­de de Kı­zı­lay gi­bi ev­ren­sel yar­dım ku­ru­luş­la­rı dev­re­ye gi­rer.

Gü­nü­müz­de 800 ci­va­rın­da şu­be­siy­le yan­gın, dep­rem, sel, sal­gın has­ta­lık­lar gi­bi do­ğal afet­ler kar­şı­sın­da in­san­la­ra yar­dım eli­ni uza­tan Kı­zı­lay 1877’de Hi­lal-i Ah­mer Ce­mi­ye­ti adıy­la ku­rul­muş­tur. 1935’te adı Kı­zı­lay Der­ne­ği ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir. Ge­nel mer­ke­zi An­ka­ra’da­dır.

Kı­zı­lay ka­ra gün dos­tu­dur. Dep­rem, sel, top­rak kay­ma­sı, yan­gın, ku­rak­lık gi­bi afet­ler­de in­san­la­ra yar­dı­ma ko­şar. Fe­la­ke­te uğ­ra­yan­la­ra yi­ye­cek, gi­ye­cek ve ilaç sağ­lar. Ev­siz ka­lan­la­ra ça­dır, bat­ta­ni­ye, sı­cak ye­mek da­ğı­tır. Afet ye­ri­ne sey­yar has­ta­ne, dok­tor, hem­şi­re ve has­ta ba­kı­cı gön­de­rir. Sa­vaş dö­ne­min­de, sa­vaş ye­rin­de ay­nı sağ­lık hiz­met­le­ri­ni ve­rir. As­ker ai­le­le­ri­ne yar­dım­da bu­lu­nur. Kı­zı­lay, ay­rı­ca hem­şi­re, ebe ve yar­dım­cı sağ­lık per­so­ne­li ye­tiş­ti­rir. Dis­pan­ser­ler, sağ­lık mer­kez­le­ri ve has­ta­ne­ler açar. Yar­dı­ma muh­taç has­ta, sa­kat ve sa­vaş ga­zi­le­ri­ne yar­dım eder. Aş ev­le­ri açar, yok­sul­la­rın kar­nı­nı do­yu­rur.

Kı­zı­lay, yurt için­de­ki afet yer­le­ri­ne tüm gü­cüy­le ve hız­la ye­tiş­ti­ği gi­bi, yurt dı­şın­da­ki ül­ke­le­re de ay­nı du­yar­lı­lık­la yar­dı­ma ko­şar. Af­ri­ka’da­ki aç­la­ra yi­ye­cek ve ilaç yol­la­dı­ğı gi­bi, İran’da ve En­do­nez­ya’da olan dep­rem­ler­de de bü­yük yar­dım­lar­da bu­lun­muş­tur. Yurt için­de ve dı­şın­da din, dil,ı rk ay­rı­mı yap­ma­dan, ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne yar­dım eli­ni uza­tan gu­rur kay­na­ğı­mız Kı­zı­lay, mil­le­ti­mi­zin ne ka­dar yar­dım­se­ver ve du­yar­lı ol­du­ğu­nu bü­tün dün­ya­ya gös­ter­mek­te­dir.

Kı­zı­lay bu yar­dım­la­rı halk­tan top­la­dı­ğı ba­ğış­lar­la, ken­di sağ­la­dı­ğı ge­lir­le­riy­le yap­mak­ta­dır. Hal­kı­mız Kı­zı­lay’a pa­ra, ar­sa ve kan ba­ğı­şı ya­par. Kı­zı­lay yar­dım pul­la­rın­dan ala­rak kat­kı­da bu­lu­nur.

Kızılay Drama

Kı­zı­lay’ın Ama­cı

 1. Sa­vaş za­man­la­rın­da ya­ra­la­nan­la­ra ve muh­taç­la­ra yar­dım eli­ni uzat­mak.
 2. Ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­lar ge­re­ğin­ce ba­zı hiz­met­le­ri yü­rüt­mek.
 3. Ba­rış dö­nem­le­rin­de, mey­da­na ge­len fe­la­ket­ler ne­de­niy­le acı ve yı­kı­ma uğ­ra­yan­la­ra yar­dım et­mek.
 4. Sağ­lık ve sos­yal da­ya­nış­ma il­ke­le­ri­ni des­tek­le­mek.
 5. Baş­ka ül­ke­le­rin ay­nı amaç­lı der­nek­le­riy­le iş­bir­li­ği yap­mak.

Kı­zı­lay Ku­ru­mu’nun Ça­lış­ma­la­rı

Kı­zı­lay Ku­ru­mu’nun ça­lış­ma­la­rı­nı üç bö­lüm ha­lin­de de­ğer­len­di­re­bi­li­riz:

 1. Sa­vaş Ha­lin­de Gö­rev­le­ri
 2. Ba­rış Dö­ne­min­de Gö­rev­le­ri
 3. Ulus­la­ra­ra­sı Öl­çü­ler­de Gö­rev­le­ri

Sa­vaş Ha­lin­de Gö­rev­le­ri:

 • Cep­he­de ve cep­he ge­ri­sin­de ya­ra­lı­la­ra yar­dım eder.
 • Ül­ke­de çı­ka­bi­le­cek bu­la­şı­cı has­ta­lık­la­rı ön­le­me­ye ça­lı­şır.
 • Te­da­vi­ye ih­ti­ya­cı olan­la­rın ilaç­la­rı­nı sağ­lar.
 • Sa­vaş­ta tut­sak olan­la­rın so­run­la­rı­nı çö­zer.
 • Sa­vaş­ta za­rar gö­ren ço­cuk­la­ra, ko­run­ma­ya muh­taç olan­la­ra yar­dım­cı olur.

Ba­rış Du­ru­mun­da Gö­rev­le­ri:

 • Kan mer­kez­le­ri açar, has­ta­la­ra kan ge­rek­ti­ği za­man kan ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lar.
 • İh­ti­ya­cı ka­dar hem­şi­re, ebe, has­ta ba­kı­cı ye­tiş­ti­rir.
 • Yurt için­de has­ta­ne­ler, dis­pan­ser­ler ve sağ­lık mer­kez­le­ri açar.
 • Sal­gın has­ta­lık­lar­la sa­va­şır, ya­yıl­ma­sı­nı ön­le­me­ye ça­lı­şır.
 • Yar­dı­ma muh­taç, has­ta, sa­kat ve kim­se­siz­le­re yar­dım eder.
 • Do­ğal afet­ler­de afet­ze­de­le­re yar­dım eder.
 • Ge­rek­li araç ve ge­reç­le­ri yar­dım yo­luy­la top­lar, ha­zır­lar ve de­po­lar.

Ulus­la­ra­ra­sı Öl­çü­ler­de Gö­rev­le­ri:

 • Yar­dı­ma ge­rek du­yan ül­ke­ler­de din, dil,ı rk ay­rı­mı gö­zet­me­den her tür­lü yar­dı­mı ola­nak­la­rı öl­çü­sün­de sağ­la­ma­ya ça­lı­şır.
 • Sa­vaş ve ba­rış­ta or­ta­ya çı­ka­cak du­rum­lar­da Kı­zıl­haç, Kı­zı­las­lan, Gü­neş gi­bi ulus­lar ara­sı yar­dım ör­güt­le­riy­le iş bir­li­ği ya­par.
 • Sa­vaş es­na­sın­da, esir de­ği­şi­mi ile il­gi­li elin­den ge­len kat­kı­yı ya­par.

Kı­zı­lay’ın Ge­lir Kay­nak­la­rı:

 1. Ken­di mül­kü olan gay­ri­men­kul­le­rin ki­ra­la­rın­dan,
 2. Hal­kı­mı­zın yap­tı­ğı ba­ğış­lar­dan,
 3. Ba­ğış ola­rak al­dı­ğı ve de­po­la­dı­ğı kan sa­tış­la­rın­dan,
 4. Ça­lış­tır­dı­ğı has­ta­ne ve dis­pan­ser­le­rin sağ­la­dı­ğı ge­lir­den,
 5. Pul, tak­vim sa­tış­la­rın­dan, fit­re ve ze­kat­lar­dan,
 6. Kı­zı­lay kum­ba­ra­la­rı­na atı­lan pa­ra­lar­dan,
 7. Üye­le­rin öde­di­ği ay­lık ai­dat­lar­dan,
 8. Kı­zı­lay’ın ma­den su­yu sa­tış­la­rın­dan,
 9. Rönt­gen fil­mi sa­tış­la­rın­dan,
 10. Dev­le­tin yap­tı­ğı yar­dım­lar­dan.

Yu­ka­rı­da be­lir­ti­len alan­lar­dan Kı­zı­lay ge­lir­le­ri­ni el­de et­mek­te­dir. Böy­le­si­ne önem­li bir der­ne­ğe biz de eli­miz­den ge­len yar­dı­mı yap­ma­lı­yız.

Kızılay ile İlgili Öz­lü Söz­ler

 • Bir dam­la kan, bir can kur­ta­rır.
 • Kı­zı­lay, ka­ra gün dos­tu­dur.
 • İyi gün­de kan ve­ren, acı gün­de kan bu­lur.
 • Kı­zı­lay oca­ğı, şef­kat ku­ca­ğı­dır.
 • Ate­şi su sön­dü­rür, acı­la­rı Kı­zı­lay din­di­rir.
 • Kı­zı­lay’a yar­dım yap, def­te­ri­ne se­vap yaz.
 • Yar­dım duy­gu­su, Kı­zı­lay’da sem­bol­le­şir.
 • Kı­zı­lay, yar­dım se­ven­le­rin ye­ri­dir.
 • Sa­ka­tım di­ye üzül­me, Kı­zı­lay var dü­şün­me!
 • Dost ka­ra gün­de bel­li olur.
 • Acı­lar pay­la­şıl­dık­ça aza­lır.
 • Kı­zı­lay, sos­yal bir si­gor­ta­dır.
 • İyi gün­de yar­dım eden, kö­tü gün­de Kı­zı­lay’ı ya­nın­da bu­lur.
 • Kı­zı­lay’a yar­dım, in­san­lı­ğa hiz­met­tir.
 • Kı­zı­lay ba­rış­ta ve sa­vaş­ta ko­ru­yu­cu bir me­lek­tir.
 • Kı­zı­lay’a sa­hip çı­ka­lım, ko­ru­ya­lım, üye ola­lım.

Kızılay Bil­me­ce­leri

Dağ­dan ge­lir tak­la mak­la,

Aman ab­la be­ni sak­la.

(sel)

Bir kü­çü­cük mim ta­şı,

Kal­dı­ra­maz bin ki­şi.

(ateş)

Tit­re­ye­rek yak­la­şır,

Ölüm­le ku­cak­la­şır,

İş­te giz­li bir kuv­vet,

İn­san­lar­la cenk­le­şir.

(dep­rem)

Gö­ğü be­yaz, Ay’ı kır­mı­zı,

Her fe­la­ket­te o,

Dü­şü­nür hal­kı­mı­zı.

(Kı­zı­lay)

Bir yer­de alır ne­fe­si,

Dün­ya der: “Aman bu ne­si?”

(dep­rem)

Dağ­dan ge­lir taş­tan ge­lir,

Bir yu­lar­sız as­lan ge­lir.

(sel)

O ne­dir ki eler ge­çer,

O ne­dir ki me­ler ge­çer,

O ne­dir ki de­ler ge­çer,

Ya­ra­sı çok ka­nı yok.

(ka­sır­ga)

Kızılay Şi­ir­leri

KA­RA GÜN DOS­TU KI­ZI­LAY

Yan­gın olur,

Dep­rem olur,

Sel olur,

Ya­kar, yı­kar her ye­ri.

Fe­la­ket ne za­man ge­lir,

Kim bi­le­bi­lir ki?

Ba­kar­sın bir an­da,

Do­lup ta­şar or­ta­lık,

Ya­ra­lı, has­ta, aç in­san­lar­la.

Ya ço­cuk­lar, ya ço­cuk­lar,

Kim ko­şar on­la­rın yar­dı­mı­na?

Kim ko­şar Kı­zı­lay’dan baş­ka,

Kim sa­rar ya­ra­la­rı?

Ka­ra gün dos­tu Kı­zı­lay’dan,

Esir­ge­me­ye­lim yar­dı­mı.

Aziz Sİ­VAS­LI­OĞ­LU

KI­ZI­LAY

Yok­sul­la­rı ba­rın­dı­ran,

Ye­tim­le­ri se­vin­di­ren,

Yas­la­rı­mı­zı din­di­ren

Ka­ra gün dos­tu KI­ZI­LAY.

Yı­kık yurt­la­rı ona­ran,

Köy­ler ya­pan, kent­ler ku­ran,

Aç ka­rın­la­rı do­yu­ran

Ka­ra gün dos­tu KI­ZI­LAY.

Kı­zıl ay­lı ak bay­ra­ğı

Gül­ler açan sev­gi ba­ğı,

En bü­yük şef­kat kay­na­ğı

Ka­ra gün dos­tu KI­ZI­LAY.

M. Ne­ca­ti ÖN­GAY

KI­ZI­LAY

Yar­dım eli­ni açan,

Yok­sul­la­ra ko­şar­sın.

Şef­kat, mer­ha­met sa­çan,

Muh­taç­la­ra sen var­sın.

Dep­rem ol­sa bir yer­de,

Ve­ya yan­sa bir ocak.

Her acı­ya, her der­de,

Yi­ne sen­sin ko­şa­cak.

Se­ni bu­lur ya­nın­da,

Her fe­la­ket, her olay.

Zen­gin, fa­kir olan­lar,

Sa­na muh­taç KI­ZI­LAY.

İ. Hak­kı TA­LAS

 

Kızılay Marşı

Kızılay Haftası kutlu olsun.