Kızılay Haftası Etkinlikleri ve Kızılayla İlgili Bilmeceler, Şiirler, Özlü Sözler

Kızılay

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası için etkinlikler, bilmeceler, şiirler, özlü sözler; Kızılay’ın amaç, görev ve sorumlulukları, gelir kaynakları hakkında.

İn­san­lar her za­man nor­mal ya­şam­la­rı­na de­vam ede­mez­ler. Ken­di kon­trol­le­ri­nin dı­şın­da sa­vaş, yan­gın ve do­ğal afet­ler kar­şı­sın­da yar­dı­ma ge­rek­si­nim du­yar­lar. İş­te böy­le­si­ne fe­la­ket­ler­le kar­şı­la­şıl­dı­ğın­da Kı­zı­lay yar­dı­ma ko­şar. Kı­zı­lay, yur­du­mu­zun en bü­yük yar­dım ku­ru­mu­dur. Yurt için­de ol­du­ğu gi­bi, yurt dı­şın­da olan fe­la­ket­ler­de de Kı­zı­lay gi­bi ev­ren­sel yar­dım ku­ru­luş­la­rı dev­re­ye gi­rer.

Gü­nü­müz­de 800 ci­va­rın­da şu­be­siy­le yan­gın, dep­rem, sel, sal­gın has­ta­lık­lar gi­bi do­ğal afet­ler kar­şı­sın­da in­san­la­ra yar­dım eli­ni uza­tan Kı­zı­lay 1877’de Hi­lal-i Ah­mer Ce­mi­ye­ti adıy­la ku­rul­muş­tur. 1935’te adı Kı­zı­lay Der­ne­ği ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir. Ge­nel mer­ke­zi An­ka­ra’da­dır.

Kı­zı­lay ka­ra gün dos­tu­dur. Dep­rem, sel, top­rak kay­ma­sı, yan­gın, ku­rak­lık gi­bi afet­ler­de in­san­la­ra yar­dı­ma ko­şar. Fe­la­ke­te uğ­ra­yan­la­ra yi­ye­cek, gi­ye­cek ve ilaç sağ­lar. Ev­siz ka­lan­la­ra ça­dır, bat­ta­ni­ye, sı­cak ye­mek da­ğı­tır. Afet ye­ri­ne sey­yar has­ta­ne, dok­tor, hem­şi­re ve has­ta ba­kı­cı gön­de­rir. Sa­vaş dö­ne­min­de, sa­vaş ye­rin­de ay­nı sağ­lık hiz­met­le­ri­ni ve­rir. As­ker ai­le­le­ri­ne yar­dım­da bu­lu­nur. Kı­zı­lay, ay­rı­ca hem­şi­re, ebe ve yar­dım­cı sağ­lık per­so­ne­li ye­tiş­ti­rir. Dis­pan­ser­ler, sağ­lık mer­kez­le­ri ve has­ta­ne­ler açar. Yar­dı­ma muh­taç has­ta, sa­kat ve sa­vaş ga­zi­le­ri­ne yar­dım eder. Aş ev­le­ri açar, yok­sul­la­rın kar­nı­nı do­yu­rur.

Kı­zı­lay, yurt için­de­ki afet yer­le­ri­ne tüm gü­cüy­le ve hız­la ye­tiş­ti­ği gi­bi, yurt dı­şın­da­ki ül­ke­le­re de ay­nı du­yar­lı­lık­la yar­dı­ma ko­şar. Af­ri­ka’da­ki aç­la­ra yi­ye­cek ve ilaç yol­la­dı­ğı gi­bi, İran’da ve En­do­nez­ya’da olan dep­rem­ler­de de bü­yük yar­dım­lar­da bu­lun­muş­tur. Yurt için­de ve dı­şın­da din, dil,ı rk ay­rı­mı yap­ma­dan, ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne yar­dım eli­ni uza­tan gu­rur kay­na­ğı­mız Kı­zı­lay, mil­le­ti­mi­zin ne ka­dar yar­dım­se­ver ve du­yar­lı ol­du­ğu­nu bü­tün dün­ya­ya gös­ter­mek­te­dir.

Kı­zı­lay bu yar­dım­la­rı halk­tan top­la­dı­ğı ba­ğış­lar­la, ken­di sağ­la­dı­ğı ge­lir­le­riy­le yap­mak­ta­dır. Hal­kı­mız Kı­zı­lay’a pa­ra, ar­sa ve kan ba­ğı­şı ya­par. Kı­zı­lay yar­dım pul­la­rın­dan ala­rak kat­kı­da bu­lu­nur.

Kızılay Drama

Kı­zı­lay’ın Ama­cı

 1. Sa­vaş za­man­la­rın­da ya­ra­la­nan­la­ra ve muh­taç­la­ra yar­dım eli­ni uzat­mak.
 2. Ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­lar ge­re­ğin­ce ba­zı hiz­met­le­ri yü­rüt­mek.
 3. Ba­rış dö­nem­le­rin­de, mey­da­na ge­len fe­la­ket­ler ne­de­niy­le acı ve yı­kı­ma uğ­ra­yan­la­ra yar­dım et­mek.
 4. Sağ­lık ve sos­yal da­ya­nış­ma il­ke­le­ri­ni des­tek­le­mek.
 5. Baş­ka ül­ke­le­rin ay­nı amaç­lı der­nek­le­riy­le iş­bir­li­ği yap­mak.

Kı­zı­lay Ku­ru­mu’nun Ça­lış­ma­la­rı

Kı­zı­lay Ku­ru­mu’nun ça­lış­ma­la­rı­nı üç bö­lüm ha­lin­de de­ğer­len­di­re­bi­li­riz:

 1. Sa­vaş Ha­lin­de Gö­rev­le­ri
 2. Ba­rış Dö­ne­min­de Gö­rev­le­ri
 3. Ulus­la­ra­ra­sı Öl­çü­ler­de Gö­rev­le­ri

Sa­vaş Ha­lin­de Gö­rev­le­ri:

 • Cep­he­de ve cep­he ge­ri­sin­de ya­ra­lı­la­ra yar­dım eder.
 • Ül­ke­de çı­ka­bi­le­cek bu­la­şı­cı has­ta­lık­la­rı ön­le­me­ye ça­lı­şır.
 • Te­da­vi­ye ih­ti­ya­cı olan­la­rın ilaç­la­rı­nı sağ­lar.
 • Sa­vaş­ta tut­sak olan­la­rın so­run­la­rı­nı çö­zer.
 • Sa­vaş­ta za­rar gö­ren ço­cuk­la­ra, ko­run­ma­ya muh­taç olan­la­ra yar­dım­cı olur.

Ba­rış Du­ru­mun­da Gö­rev­le­ri:

 • Kan mer­kez­le­ri açar, has­ta­la­ra kan ge­rek­ti­ği za­man kan ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lar.
 • İh­ti­ya­cı ka­dar hem­şi­re, ebe, has­ta ba­kı­cı ye­tiş­ti­rir.
 • Yurt için­de has­ta­ne­ler, dis­pan­ser­ler ve sağ­lık mer­kez­le­ri açar.
 • Sal­gın has­ta­lık­lar­la sa­va­şır, ya­yıl­ma­sı­nı ön­le­me­ye ça­lı­şır.
 • Yar­dı­ma muh­taç, has­ta, sa­kat ve kim­se­siz­le­re yar­dım eder.
 • Do­ğal afet­ler­de afet­ze­de­le­re yar­dım eder.
 • Ge­rek­li araç ve ge­reç­le­ri yar­dım yo­luy­la top­lar, ha­zır­lar ve de­po­lar.

Ulus­la­ra­ra­sı Öl­çü­ler­de Gö­rev­le­ri:

 • Yar­dı­ma ge­rek du­yan ül­ke­ler­de din, dil,ı rk ay­rı­mı gö­zet­me­den her tür­lü yar­dı­mı ola­nak­la­rı öl­çü­sün­de sağ­la­ma­ya ça­lı­şır.
 • Sa­vaş ve ba­rış­ta or­ta­ya çı­ka­cak du­rum­lar­da Kı­zıl­haç, Kı­zı­las­lan, Gü­neş gi­bi ulus­lar ara­sı yar­dım ör­güt­le­riy­le iş bir­li­ği ya­par.
 • Sa­vaş es­na­sın­da, esir de­ği­şi­mi ile il­gi­li elin­den ge­len kat­kı­yı ya­par.

Kı­zı­lay’ın Ge­lir Kay­nak­la­rı:

 1. Ken­di mül­kü olan gay­ri­men­kul­le­rin ki­ra­la­rın­dan,
 2. Hal­kı­mı­zın yap­tı­ğı ba­ğış­lar­dan,
 3. Ba­ğış ola­rak al­dı­ğı ve de­po­la­dı­ğı kan sa­tış­la­rın­dan,
 4. Ça­lış­tır­dı­ğı has­ta­ne ve dis­pan­ser­le­rin sağ­la­dı­ğı ge­lir­den,
 5. Pul, tak­vim sa­tış­la­rın­dan, fit­re ve ze­kat­lar­dan,
 6. Kı­zı­lay kum­ba­ra­la­rı­na atı­lan pa­ra­lar­dan,
 7. Üye­le­rin öde­di­ği ay­lık ai­dat­lar­dan,
 8. Kı­zı­lay’ın ma­den su­yu sa­tış­la­rın­dan,
 9. Rönt­gen fil­mi sa­tış­la­rın­dan,
 10. Dev­le­tin yap­tı­ğı yar­dım­lar­dan.

Yu­ka­rı­da be­lir­ti­len alan­lar­dan Kı­zı­lay ge­lir­le­ri­ni el­de et­mek­te­dir. Böy­le­si­ne önem­li bir der­ne­ğe biz de eli­miz­den ge­len yar­dı­mı yap­ma­lı­yız.

Kızılay ile İlgili Öz­lü Söz­ler

 • Bir dam­la kan, bir can kur­ta­rır.
 • Kı­zı­lay, ka­ra gün dos­tu­dur.
 • İyi gün­de kan ve­ren, acı gün­de kan bu­lur.
 • Kı­zı­lay oca­ğı, şef­kat ku­ca­ğı­dır.
 • Ate­şi su sön­dü­rür, acı­la­rı Kı­zı­lay din­di­rir.
 • Kı­zı­lay’a yar­dım yap, def­te­ri­ne se­vap yaz.
 • Yar­dım duy­gu­su, Kı­zı­lay’da sem­bol­le­şir.
 • Kı­zı­lay, yar­dım se­ven­le­rin ye­ri­dir.
 • Sa­ka­tım di­ye üzül­me, Kı­zı­lay var dü­şün­me!
 • Dost ka­ra gün­de bel­li olur.
 • Acı­lar pay­la­şıl­dık­ça aza­lır.
 • Kı­zı­lay, sos­yal bir si­gor­ta­dır.
 • İyi gün­de yar­dım eden, kö­tü gün­de Kı­zı­lay’ı ya­nın­da bu­lur.
 • Kı­zı­lay’a yar­dım, in­san­lı­ğa hiz­met­tir.
 • Kı­zı­lay ba­rış­ta ve sa­vaş­ta ko­ru­yu­cu bir me­lek­tir.
 • Kı­zı­lay’a sa­hip çı­ka­lım, ko­ru­ya­lım, üye ola­lım.

Kızılay Bil­me­ce­leri

Dağ­dan ge­lir tak­la mak­la,

Aman ab­la be­ni sak­la.

(sel)

Bir kü­çü­cük mim ta­şı,

Kal­dı­ra­maz bin ki­şi.

(ateş)

Tit­re­ye­rek yak­la­şır,

Ölüm­le ku­cak­la­şır,

İş­te giz­li bir kuv­vet,

İn­san­lar­la cenk­le­şir.

(dep­rem)

Gö­ğü be­yaz, Ay’ı kır­mı­zı,

Her fe­la­ket­te o,

Dü­şü­nür hal­kı­mı­zı.

(Kı­zı­lay)

Bir yer­de alır ne­fe­si,

Dün­ya der: “Aman bu ne­si?”

(dep­rem)

Dağ­dan ge­lir taş­tan ge­lir,

Bir yu­lar­sız as­lan ge­lir.

(sel)

O ne­dir ki eler ge­çer,

O ne­dir ki me­ler ge­çer,

O ne­dir ki de­ler ge­çer,

Ya­ra­sı çok ka­nı yok.

(ka­sır­ga)

Kızılay Şi­ir­leri

KA­RA GÜN DOS­TU KI­ZI­LAY

Yan­gın olur,

Dep­rem olur,

Sel olur,

Ya­kar, yı­kar her ye­ri.

Fe­la­ket ne za­man ge­lir,

Kim bi­le­bi­lir ki?

Ba­kar­sın bir an­da,

Do­lup ta­şar or­ta­lık,

Ya­ra­lı, has­ta, aç in­san­lar­la.

Ya ço­cuk­lar, ya ço­cuk­lar,

Kim ko­şar on­la­rın yar­dı­mı­na?

Kim ko­şar Kı­zı­lay’dan baş­ka,

Kim sa­rar ya­ra­la­rı?

Ka­ra gün dos­tu Kı­zı­lay’dan,

Esir­ge­me­ye­lim yar­dı­mı.

Aziz Sİ­VAS­LI­OĞ­LU

KI­ZI­LAY

Yok­sul­la­rı ba­rın­dı­ran,

Ye­tim­le­ri se­vin­di­ren,

Yas­la­rı­mı­zı din­di­ren

Ka­ra gün dos­tu KI­ZI­LAY.

Yı­kık yurt­la­rı ona­ran,

Köy­ler ya­pan, kent­ler ku­ran,

Aç ka­rın­la­rı do­yu­ran

Ka­ra gün dos­tu KI­ZI­LAY.

Kı­zıl ay­lı ak bay­ra­ğı

Gül­ler açan sev­gi ba­ğı,

En bü­yük şef­kat kay­na­ğı

Ka­ra gün dos­tu KI­ZI­LAY.

M. Ne­ca­ti ÖN­GAY

KI­ZI­LAY

Yar­dım eli­ni açan,

Yok­sul­la­ra ko­şar­sın.

Şef­kat, mer­ha­met sa­çan,

Muh­taç­la­ra sen var­sın.

Dep­rem ol­sa bir yer­de,

Ve­ya yan­sa bir ocak.

Her acı­ya, her der­de,

Yi­ne sen­sin ko­şa­cak.

Se­ni bu­lur ya­nın­da,

Her fe­la­ket, her olay.

Zen­gin, fa­kir olan­lar,

Sa­na muh­taç KI­ZI­LAY.

İ. Hak­kı TA­LAS

 

Kızılay Marşı

Kızılay Haftası kutlu olsun.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir