Rehberlik ve Psikolojik Danışma (PDR)

rehberlik ve psikolojik danışma, pdr

Rehberlik ve psikolojik danışma (PDR) nedir? Rehberlik ve psikolojik danışmanın birincil ve ikincil işlevleri, amaçları, ilkeleri, sınırlılıkları üzerine.
Rehberlik ve psikolojik danışma, kendini, çevresindeki olanakları tanıması, gizilgüçlerini geliştirmesi, sorunlarını çözebilmesi ve kendini gerçekleştirmesi için kişiye, bu işi meslek edinmiş olan uzmanlarca yapılan düzenli yardım süreci; psikolojik danışma ve rehberlik (PDR).

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Birincil İşlevi

Bu işlev, kişinin kendisini tanımasına yardım etmektir. Kişinin kendisini tanıması için devimsel ve bilişsel yeteneklerinin, ilgilerinin, değer yargılarının, tutum ve davranışlarının, yaşamdan beklentilerinin, hoşlandığı ve hoşlanmadığı varlık, olay ve olguların neler olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu hizmetle kişiye kendisi, bir, dıştan değerlendirici çalışmalarla; bir de kendi gözü ile görmesine dayanan çalışmalarla tanıtılıyor. Dıştan değerlendirme, gözlem, anket, test gibi teknik ve araçlar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Kişiye kendini kendi gözü ile tanıtıcı çalışmalar ise, psikolojik danışma, özgeçmiş gibi tekniklerden yararlanılarak yapılıyor. Bu uygulamalardan elde edilen bulgu özetleri, görüşmelerle danışana (öğrenciye) iletiliyor. Bu bilgilerden gizli kalması gerekmeyenler, öğrenci gelişim dosyasına (toplu dosyaya) işlenerek, öğrencinin eğitiminden sorumlu olanların bilgisine sunuluyor. Kişi, kendisine ve çevresine ilişkin bilgileri özümsedikçe, benliğini gerçekçi doğrultuda değiştirme, doğru kararlar verebilme ve kendini yönetebilme olanağını elde ediyor. Kişiye bu ruhsal bağımsızlık kazanma yolu, dıştan değerlendirme ile değil; bir iletişim tekniği ve kendini öğrenme süreci olan psikolojik danışma ile açılıyor.

Rehberlik ve psikolojik Danışmanın İkincil İşlevi

Bu ise bilgi verme, yerleştirme ve izleme hizmetlerini yerine getirmektir. Bilgi verme ile bireyin kişisel-toplumsal uyumuna yardım ediliyor. Birey, verimli çalışma ve tam öğrenme yolları; kişilik gelişim kuralları; yetenek ve ilgilere göre program; okul ve meslek seçimi; burs, kredi ve yurt olanakları ve benzeri konularda bilgilenme gereksinimi duyuyor. Bunlar gibi örneğin, birer kişilik hizmeti olan sağlık hizmetlerini, ucuz ve iyi beslenme yollarını tanıtma da bir rehberlik ve psikolojik danışma hizmetidir. Yerleştirme denilince, rehberlik ve psikolojik danışma aracılığı ile bir okula, bir programa ya da bir mesleğe gitmek üzere kararlar alabilmesi ve uygulayabilmesi için kişiye yardım etme, gerekli olanakları sağlama gibi işlevler anlaşılıyor. İzleme hizmetlerini ise, kişinin aldığı kararların sonuçlarını değerlendirmeye yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri oluşturuyor. Bununla birlikte rehberlik ve psikolojik danışma, “her derde deva bir hizmet” olmadığı gibi, birey, çocukların anne babaları bu hizmetten yararlanmak istemedikçe kendisine herhangi bir yardımda bulunulamıyor.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Amaçları

Rehberlik ve psikolojik danışmanın amacı bir tümceyle; bireyin, kendini tanımasını ve kendi güçlerine güvenmesini sağlayarak, kişisel-toplumsal gelişimine yardımcı olmaktır. Bu amaçla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlandırılan birey, şunları başarabilecek düzeye geliyor:

1) Kendi yetenek ve ilgilerini, eğitim olanaklarını, içinde yaşamakta olduğu toplumun beklentilerini ve meslekleri tanıyor.

2) Özyapısından gelen ya da doğal ve toplumsal çevresinin etkileri sonucu ortaya çıkan sorunlarını görebiliyor ve bunları çözümleyebiliyor. Bedensel, devimsel, bilişsel ve duyuşsal sorunlarının olası çözüm yollarını inceleyerek bu çözüm yollarından kendine en uygun olanını kendi özgür istenciyle seçebiliyor. Sorunlarının çözümünü planlayabiliyor ve bu plan doğrultusunda, beklenen eylemleri gerçekleştirip gerekli uyumu gösterebiliyor.

3) Başkalarıyla iyi ilişkiler kurabiliyor. Yaşama karşı olumlu bir tutum gösteriyor.

4) Boş zamanlarını en uygun biçimde kullanabilmek için gerekli anlayış ve görüşü ediniyor.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın İlkeleri

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verilişi sırasında şu ilkelerin göz önünde tutulması gerekiyor:

1) Rehberlik ve psikolojik danışma, çocuk ve insan haklarına, demokratik toplum değerlerine ve bireysel gereksinimlere dayandırılacaktır.

2) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, kendilerini tanımak, sorunlarını çözmek, kendilerine yeter duruma gelmek isteyen her bireye sunulacaktır.

3) Rehberlik ve psikolojik danışmada bireye, saygın bir varlık olarak bakılacaktır.

4) Rehberlik ve psikolojik danışmada bireye, kendisi için seçimler yapma ve kararlar verme özgürlüğü tanınacaktır.

5) Rehberlik ve psikolojik danışma, sürekli yararlanılabilecek bir hizmet olarak uygulanacaktır.

6) Bireysel boyuttaki rehberlik ve psikolojik danışma, gizlilik temeline dayanacaktır.

7) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, öğrenci odaklı bilimsel ve çağdaş eğitim sisteminde uygulanacaktır.

8) Rehberlik ve psikoljik danışma, öğrencilerle ilgili olan herkesin işbirliği ile yürütülecektir.

9) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde, bireysel ayrılıklar göz önünde tutulacaktır.

10) Rehberlik ve psikolojik danışma ile bireyin bedensel, zihinsel, toplumsal ve duygusal yönden, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bütünüyle geliştirilmesine ve kendini gerçekleştirmesine çalışılacaktır.

11) Rehberlik ve psikolojik danışma, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak uygulanacaktır.

12) Rehberlik ve psikolojik danışma, her okulun kendi amaç, gereksinim ve olanakları ile çevre koşullarına ve öğrencilerin düzenli olarak değerlendirilmesine dayandırılarak uygulanacaktır.

13) Rehberlik ve psikolojik danışma, örgütlü, planlı bir biçimde ve profesyonel bir hizmet olarak verilecektir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanın Sınırlılıkları

Rehberlik ve psikolojik danışma, sınırlılıkları olan bir hizmetler bütünüdür. Sağlıklı bir kişilik geliştirmek için psikolojik yardımla birlikte öbür kişilik hizmetlerinin de karşılanması gerekiyor. Ancak, bu hizmetlerden yararlanmak durumunda olan kişinin kendisi, anne babası, öğretmeni, yöneticisi ile anlayış ve işbirliği yapılabildiği ölçüde gerçekleştirilebiliyor. Bütün bu ilgililere karşın, tutarlı bir rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verilemiyor. Özellikle danışana karşın onun sorununu çözme olanağı bulunmadığı gibi onunla birlikte onun sorununu çözmeye de olanak yoktur. Alanın uzmanından ve öbür ilgililerden öncelikle beklenen, bu hizmetlerden yararlanmak isteyen kişiye kendi gerçeklerini, sorunlarını ve çevresini tanıması için yardımcı olmaktır. Bu anlamdaki yardımla danışan, kendi güçlerini kullanarak sorunlarını çözebilecek ve kendini gerçekleştirebilecek duruma gelecektir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ulaşılmak istenen amaç budur. Bundan sonraki başarıyı kişinin olanakları, kararı, girişim gücü ve çabası belirleyecektir. O nedenle okulun rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini vermeye hazır olmasıyla öğrencilerin tüm sorunlarının çözülebileceği sanılmamalıdır. Ayrıca bu hizmetlerden çoğu kez kısa sürede sonuç alınamadığı da bilinmelidir.

Yazar: admin

Beybut.com yöneticisi ve yazarı. 17 Ocak 1980'de doğdu. Uluslar arası ilişkiler ve siyaset bilimi, Türkçe öğretmenliği eğitim aldı. 1995 yılından beri, özellikle yazılım konusunda profesyonel çalışmalarda bulundu. Pascal, Delphi, Php, sunucu güvenliği ve optimizasyonu, Seo alanlarında çalışmalar yürüttü. Yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Yazın yaşamına dair yarışmalarda birçok ödül kazandı. Şiir, tarih, psikoloji, felsefe ve siyaset bilimi özel ilgi alanları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir